Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-15/13) Data: 2013-04-29 Nr referencyjny: KZP-271-1-15/13

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu przygotowania do założenia spółdzielni socjalnej i jej funkcjonowania - Edycja IV - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1
Numer ogłoszenia: 171338 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa z zakresu przygotowania do założenia spółdzielni socjalnej i jej funkcjonowania - Edycja IV - w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, przetarg nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: przeprowadzenie szkoleń z zakresu przygotowania do założenia spółdzielni socjalnej i jej funkcjonowania, wymienionych w pkt. 3.2. Części I SIWZ, ( tj. Szkolenie nr 1: Wprowadzenie do zagadnienia spółdzielczości socjalnej, Wykonawca przeszkoli maksymalnie 10 grup szkoleniowych do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 160 godzin szkoleniowych), w cyklach dwudniowych. Szkolenia dla wszystkich grup będą przeprowadzone w okresie: od maja/czerwca do 15 lipca 2013 r. Szkolenie nr 2: Finanse w spółdzielni socjalnej oraz obowiązki wobec instytucji zewnętrznych, Wykonawca przeszkoli maksymalnie 10 grup szkoleniowych do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 80 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla wszystkich grup będą przeprowadzone w okresie: od maja/czerwca do 15 lipca 2013 r. Szkolenie nr 3: Biznesplan jako podstawa planowania działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej, Wykonawca przeszkoli maksymalnie 10 grup szkoleniowych do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 80 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla wszystkich grup będą przeprowadzone w okresie: od maja/czerwca do 15 lipca 2013 r. Szkolenie nr 4: Kompetencje komunikacyjne. Rozwiązywanie konfliktów w spółdzielni socjalnej, Wykonawca przeszkoli maksymalnie 10 grup szkoleniowych do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie maksymalnie 80 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia dla wszystkich grup będą przeprowadzone w okresie: od maja/czerwca do 15 lipca 2013 r.) opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich wydrukowanie/powielenie, zapewnienie sali szkoleniowej, zapewnienie w trakcie szkoleń cateringu oraz organizację i świadczenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego z zakresu tworzenia biznesplanów, marketingu, finansów i prawa spółdzielczego- maksymalnie 1600 godzin doradztwa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 79.40.00.00-8, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1.pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3.gwarancjach bankowych, 2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin - data i godzina uznania rachunku Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000. W tytule przelewu należy podać: wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-1-15/13 oraz wskazać nazwę/firmę Wykonawcy. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyspozycji przelewu wadium. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2-2.5, dokument gwarancji lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr KZP-271-1-15/13 Wadium. 6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę i numer postępowania. 7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej: - 3 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu wskazanemu w pkt. 3.2.1. Części I SIWZ, - 3 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu wskazanemu w pkt. 3.2.2. Części I SIWZ, oraz - doradztwa z zakresu tworzenia biznesplanów, marketingu, finansów lub prawa spółdzielczego - w wymiarze co najmniej 200 godzin (w ramach jednej lub wielu usług)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował salami szkoleniowymi spełniającymi wymogi określone w pkt. 3.3.3. Części I SIWZ ( tj. dwie sale szkoleniowe na terenie miasta Krakowa, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, o powierzchni co najmniej 40 m2, pozbawione przedmiotów nie związanych ze szkoleniem, z dostępem do światła dziennego oraz możliwością zasłonięcia okien, wyposażone w sprawną klimatyzację, sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: nagłośnienie, rzutnik, ekran do wyświetlania multimediów, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, dostęp do internetu, z ilością miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników danego szkolenia (15 osób), z możliwością ułożenia miejsc siedzących w układzie szkolnym oraz w formie podkowy)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej: - dwiema osobami (trenerami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 3 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu wskazanemu w pkt. 3.2.1. Części I SIWZ, - dwiema osobami (trenerami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 3 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu wskazanemu w pkt. 3.2.2. Części I SIWZ, - dwiema osobami (doradcami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa z zakresu tworzenia biznesplanów - w wymiarze co najmniej 25 godzin, - dwiema osobami (doradcami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa z zakresu marketingu - w wymiarze co najmniej 25 godzin, - dwiema osobami (doradcami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa z zakresu finansów - w wymiarze co najmniej 25 godzin, - dwiema osobami (doradcami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa z zakresu prawa spółdzielczego - w wymiarze co najmniej 25 godzin

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia , zastępuje się je dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) polega na zmianie trenera/doradcy, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dany trener/doradca nie mieli wpływu (np. choroba trenera/doradcy); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera/doradcy, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy; 2) polega na zmianie sali szkoleniowej, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca nie miał wpływu; w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany sali/sal szkoleniowych, wykazując jednocześnie, że sala/sale szkoleniowa, w której ma zostać zorganizowane szkolenie spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy; 3) polega na zmianie końcowego terminu realizacji usług w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 4) polega na zmianie terminów realizacji poszczególnych usług określonych w harmonogramie, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia), z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust 5 umowy; 5) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 6) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl