Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-16/15) Data: 2015-05-15 Nr referencyjny: KZP-271-1-16/15 Kraków: Organizacja trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem
Numer ogłoszenia: 115432 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 wizyt studyjnych do Szwajcarii w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, każda dla maksymalnie 20 osób. Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom każdej z wizyt zakwaterowania, wyżywienia, przelotów, transportu z Krakowa do portu lotniczego, z którego będzie wylot oraz z portu lotniczego, do którego będzie powrót do Krakowa, transferów lokalnych na miejscu wizyty, pilota/opiekuna, tłumacza, wynagrodzenia prelegentów oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji przedmiotowych wizyt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do Części I SIWZ. 3.2. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym będzie realizowana dana część wizyty, w szczególności dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi oraz miejscom przygotowania i podawania posiłków oraz prowadzenia pojazdów i świadczenia usług transportowych oraz usług pilockich i tłumaczeniowych. 3.3. Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Środki SPPW stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 63.51.00.00-7, 60.17.00.00-0, 79.95.10.00-2, 79.54.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o numerze 23 1240 6292 1111 0010 5125 9898. W tytule przelewu należy podać: wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-1-16/15 oraz wskazać nazwę/firmę Wykonawcy. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyspozycji przelewu wadium. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2.-2.5., dokument gwarancji lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie przetargowe KZP-271-1-16/15 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert - WADIUM. 6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę i numer postępowania. 7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie usług turystycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zm.).

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi polegające na organizacji minimum 3-dniowego wyjazdu zagranicznego dla grupy min. 15 uczestników, obejmującego zapewnienie opiekuna, zakwaterowania, wyżywienia, przelotów, transferów lokalnych na miejscu wizyty oraz realizacji programu wyjazdu

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca oświadczy, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował obiektem hotelowym, spełniającym następujące wymogi: 1) obiekt położony w odległości maksymalnie 100 km od Dworca Głównego w Zurychu; 2) standard obiektu nie niższy niż odpowiadający hotelom zaszeregowanym do kategorii 3 gwiazdek (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 ze zm.) lub innym właściwym przepisom państwa, w którym obiekt będzie miał siedzibę, 3) obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 4) pokoje hotelowe jednoosobowe i dwuosobowe, każdy z pokoi wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bezprzewodowy Internet, telefon; 5) w obiekcie musi znajdować się restauracja serwująca gorące dania min. do godz. 22.00 (korzystanie przez uczestników z restauracji nie wchodzi w skład ceny ofertowej, uczestnicy pokryją koszty ewentualnego korzystania z restauracji ze środków własnych); 6) w obiekcie znajduje się sala konferencyjna/szkoleniowa, mieszcząca min. 25 osób; 7) usługi restauracyjne muszą być realizowane w tym samym obiekcie co nocleg.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, to jest co najmniej: 1) jednym tłumaczem: a) biegle władającym językiem polskim i językiem niemieckim oraz, jeżeli część wizyty będzie realizowana w kraju, w którym językiem urzędowym nie jest język polski ani niemiecki, również w języku będącym językiem urzędowym tego kraju (w mowie i piśmie), b) posiadającym min. dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tłumaczeń konsekutywnych, oraz c) posiadającym doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 4 usług tłumaczenia konferencyjnego z języka pol-niem-pol z uwzględnieniem tematyki sektora polityki społecznej, opieki społecznej, pracy socjalnej; 2) jednym pilotem władającym w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim, posiadającym min. trzyletnie doświadczenie w koordynacji min. 3-dniowych podróży zagranicznych dla grup zorganizowanych oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. trzech zagranicznych wyjazdów w roli pilota. W przypadku organizacji wizyty studyjnej dla grupy nr 1 oraz dla grupy nr 2 w tym samym terminie Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim personelem dla każdej z grup wyjazdowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Części I SIWZ. 3) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Części I SIWZ. 4) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 90
    2 - Doświadczenie Wykonawcy - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl