Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-18/14) Data: 2014-05-27 Nr referencyjny: KZP-271-1-18/14

Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 30 maja 2014r.


Kraków: Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2
Numer ogłoszenia: 178578 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych, wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - w granicach administracyjnych miasta Krakowa - na potrzeby realizacji seminarium dla grupy maksymalnie 26 osób, zwanych dalej uczestnikami. 2. Usługi hotelarskie obejmują: zapewnienie uczestnikom (maks. 26 osób - ostateczną liczbę uczestników Zamawiający poda na 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji usługi) noclegu ze śniadaniem (w formie bufetu: bufet gorący - 2 dania gorące oraz bufet zimny - wędliny, sery, jajka, dżemy, jogurty naturalne, owocowe, mleko, musli, masło, pieczywo, napoje: kawa (i mleczko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier w saszetkach, woda mineralna, soki owocowe), każdy z uczestników musi zostać zakwaterowany w oddzielnym pokoju, każdy z pokoi musi być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym; pobyt uczestników rozpocznie się pierwszego dnia o godz. 10.30, a zakończy drugiego dnia o godz. 15.30. 3. Usługi restauracyjne (dla grupy maks. 26 osób - ostateczną liczbę uczestników, korzystających z usługi restauracyjnej w danym dniu, Zamawiający będzie podawał z jednodniowym wyprzedzeniem) obejmują: 3.1. w pierwszym i drugim dniu seminarium: dwudaniowy obiad z deserem - zgodnie z opisem: zupa, ciepłe danie główne: mięso lub ryba (łosoś, dorsz lub pstrąg) - 150 g, dodatki: ziemniaki lub ryż lub kasza lub frytki - 150 g, surówki - 100 g, kompot - 200 ml i woda mineralna - 200 ml (podana w dzbankach), deser, kawa (i mleko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier w saszetkach; 3.2. w pierwszym dniu seminarium kolację zasiadaną: min. 5 gatunków wędlin, min. 5 gatunków sera (żółtego i pleśniowego), masło, miód, dżemy, min. 3 rodzaje sałatek, dodatki do kanapek (takie jak: warzywa, jaja, majonez), pieczywo mieszane, ciasto, owoce (min. 3 rodzaje) oraz min. 2 dania ciepłe dla każdego uczestnika, w tym jedno wegetariańskie, kawa (i mleko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier w saszetkach, woda mineralna, soki owocowe 100% naturalne; 3.3. serwis kawowy ciągły w trakcie każdego dnia trwania seminarium, obejmujący minimum: kawę (i mleko do kawy), herbatę (i cytrynę do herbaty), cukier w saszetkach, wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe 100% naturalne (3 rodzaje podawane w szklanych dzbankach) min. 0,5 l na osobę, ciasteczka kruche, ciasto domowe (2 rodzaje), owoce (min. 3 rodzaje). Serwis kawowy pierwszego dnia (minimum na 30 minut przed rozpoczęciem seminarium) ma zawierać dodatkowo: kanapki koktajlowe min. 3 rodzaje (2 rodzaje pieczywa, 3 rodzaje wędlin, 3 rodzaje serów, 3 rodzaje past, łosoś, dodatki do kanapek: warzywa, majonez) min. 6 szt./os. 4. Szczegółowe menu na każdy dzień realizacji zamówienia wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. 5. Realizacja usług restauracyjnych powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ, zwany dalej harmonogramem. 6. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji usług restauracyjnych przestrzegane były następujące zasady: 1) obiad oraz serwis kawowy muszą być zorganizowane w innym pomieszczeniu, niż to, w którym organizowane będzie seminarium, przy czym serwis kawowy będzie zorganizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia, w którym organizowane będzie seminarium; 2) brakujące/wyczerpane składniki serwisu kawowego powinny być na bieżąco uzupełniane (nie dotyczy kanapek koktajlowych, zgodnie z treścią pkt 3.3.), 3) w ramach serwisu kawowego należy zapewnić, aby ilość czystych naczyń stale odpowiadała co najmniej liczbie uczestników seminarium. 7. Usługa zapewnienia sali konferencyjnej obejmuje zapewnienie sali konferencyjnej w każdym dniu trwania seminarium (w pierwszym dniu 8 godz., w drugim dniu 6 godz. - zgodnie z harmonogramem) spełniającej co najmniej następujące wymogi: 1) powierzchnia co najmniej 50 m2, 2) ilość miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników, z układem stołów w podkowę, 3) utrzymanie w czystości, brak przedmiotów niezwiązanych z seminarium, 4) dostęp do zaplecza sanitarnego, 5) dostęp do światła dziennego oraz możliwość zasłonięcia okien, 6) wyposażenie w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, 7) wyposażenie w sprzęt do przeprowadzenia seminarium: laptop, nagłośnienie, rzutnik multimedialny oraz ekran do wyświetlania multimediów, 2 flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, bezprzewodowy dostęp do internetu. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi oraz miejscom przygotowania i podawania posiłków. 9. Zamawiający wymaga, aby obiekt, w którym zamówienie będzie realizowane: a) spełniał standard obiektu nie mniejszy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, b) bezpośrednio przy obiekcie znajdował się parking strzeżony lub monitorowany z zapewnionymi bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla pojazdów wszystkich uczestników seminarium; c) każdy z pokoi był wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bezprzewodowy internet, telefon; d) w obiekcie znajdowała się restauracja (korzystanie przez uczestników z restauracji nie wchodzi w skład ceny ofertowej, uczestnicy pokryją koszty ewentualnego korzystania z restauracji ze środków własnych); e) wszystkie usługi objęte zamówieniem były realizowane w jednym obiekcie, a dostęp do wszystkich pomieszczeń z których korzystać będą uczestnicy seminarium, musi być zapewniony ciągami komunikacyjnymi znajdującymi się wewnątrz tego obiektu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował obiektem spełniającym wymogi określone w pkt. 3.9. Części I SIWZ (tj. obiekt, który: a) spełnia standard obiektu nie mniejszy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, b) bezpośrednio przy obiekcie znajduje się parking strzeżony lub monitorowany z zapewnionymi bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla pojazdów wszystkich uczestników seminarium; c) każdy z pokoi jest wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bezprzewodowy internet, telefon; d) w obiekcie znajduje się restauracja (korzystanie przez uczestników z restauracji nie wchodzi w skład ceny ofertowej, uczestnicy pokryją koszty ewentualnego korzystania z restauracji ze środków własnych); e) wszystkie usługi objęte zamówieniem będą realizowane w jednym obiekcie, a dostęp do wszystkich pomieszczeń z których korzystać będą uczestnicy seminarium, musi być zapewniony ciągami komunikacyjnymi znajdującymi się wewnątrz tego obiektu; oraz posiadającym salę konferencyjną spełniającą wymogi określone w pkt. 3.7. Części I SIWZ (tj. spełniającej co najmniej następujące wymogi: 1) powierzchnia co najmniej 50 m2, 2) ilość miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników, z układem stołów w podkowę, 3) utrzymanie w czystości, brak przedmiotów niezwiązanych z seminarium, 4) dostęp do zaplecza sanitarnego, 5) dostęp do światła dziennego oraz możliwość zasłonięcia okien, 6) wyposażenie w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, 7) wyposażenie w sprzęt do przeprowadzenia seminarium: laptop, nagłośnienie, rzutnik multimedialny oraz ekran do wyświetlania multimediów, 2 flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, bezprzewodowy dostęp do internetu)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) polega na zmianie terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników seminarium, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 3) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 4) zmiany kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług (kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2014 godzina 09:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W pkt. II.2 powinno być: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od czerwca do sierpnia 2014 r., w dwa następujące po sobie dni. Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z Wykonawcą w dniu podpisania umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl