Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-19/13) Data: 2013-06-13 Nr referencyjny: KZP-271-1-19/13

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu dokonał modyfikacji treści SIWZ (patrz pliki do pobrania).

Termin składania i otwarcia ofert nie uległ zmianie.

Kraków 18.06.2013 r.


Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Termin otwarcia ofert również nie ulega zmianie.

Kraków, 18.06.2013 r.


Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2

Numer ogłoszenia: 228256 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu:1. ABC zamówień publicznych dla jednostek pomocy społecznej (3 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 22 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 66 godzin szkoleniowych), w cyklach trzydniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: lipiec 2013 r. - wrzesień 2013 r.). 2. Aktualne przepisy PZP w praktyce jops (3 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 24 godziny szkoleniowe), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: lipiec 2013 r. - wrzesień 2013 r.). 3. Zamówienia publiczne w projektach systemowych ops/pspr - studium przypadku (10 grup szkoleniowych, ok. 5 osób w każdej grupie, w wymiarze 6 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 60 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: lipiec 2013 r. - listopad 2013 r., w siedzibie Zamawiającego (ul. Piastowska 32, Kraków) ) - wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej, zakwaterowania oraz wyżywienia na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3, 55.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.1. 1000 zł (tysiąc złotych) - dla części I zamówienia, 1.2. 400 zł (czterysta złotych) - dla części II zamówienia, 1.3. 400 zł (czterysta złotych) - dla części III zamówienia, 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. o numerze 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000. W tytule przelewu należy podać: wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-1-19/13 oraz wskazać część/części zamówienia, których wadium dotyczy, a także nazwę/firmę Wykonawcy. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyspozycji przelewu wadium. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2.-2.5., dokument gwarancji lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr KZP-271-1-19/13. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert- WADIUM. 6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę i numer postępowania. 7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8. Części I SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. w stosunku do części I zamówienia : Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 szkoleń wielodniowych (co najmniej 2-dniowych), obejmujących także zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkolenia, dla co najmniej 15 osób każde (tematyka szkolenia dowolna), przy czym: - szkolenia realizowane na zamówienie podmiotu zewnętrznego będą traktowane równorzędnie ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektów własnych Wykonawcy finansowanych ze środków publicznych, - szkolenia o tej samej nazwie wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń; 2. w stosunku do części II zamówienia: Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń (wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz cateringu dla uczestników szkolenia) dla co najmniej 15 osób każde (tematyka szkolenia dowolna), przy czym: - szkolenia realizowane na zamówienie podmiotu zewnętrznego będą traktowane równorzędnie ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektów własnych Wykonawcy finansowanych ze środków publicznych, - szkolenia o tej samej nazwie wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń. 3. w stosunku do części III zamówienia: Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń dla co najmniej 15 osób każde (tematyka szkolenia dowolna), przy czym: - szkolenia realizowane na zamówienie podmiotu zewnętrznego będą traktowane równorzędnie ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektów własnych Wykonawcy finansowanych ze środków publicznych, - szkolenia o tej samej nazwie wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. w stosunku do części I zamówienia: Wykonawca złoży oświadczenie, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: 1) obiektem spełniającym wymogi określone w pkt. 3.5.3. Części I SIWZ (tj. Obiekt musi znajdować się na terenie Krakowa i spełniać wymogi: standard obiektu nie niższy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169), zwanym dalej rozporządzeniem; każdy z pokoi powinien być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Internet, telefon; obiekt powinien spełniać wymogi określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem, iż niezależenie od ilości jednostek mieszkalnych, co najmniej jedna musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w tym załączniku (Zamawiający podczas zgłoszenia ostatecznej liczby uczestników, poda również informację, czy powyżej określony pokój należy zarezerwować dla uczestnika szkolenia); obiekt powinien być wyposażony w dźwig osobowy lub platformę schodową w części przeznaczonej dla gości niezależnie od ilości kondygnacji (wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku, gdy zarówno sala konferencyjna, jak i jednostka mieszkalna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdować się będzie na parterze); wszystkie usługi muszą być realizowane w jednym obiekcie wraz ze śniadaniem (bufet gorący - 2 dania gorące oraz bufet zimny - wędliny, sery, jajka, dżemy, jogurty naturalne, owocowe, mleko, musli, masło, pieczywo, napoje: kawa (i mleczko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier do kawy i herbaty, woda mineralna, soki owocowe), i kolacją (ciepłe danie główne - 130-150g, bufet (jajka na twardo w majonezie, wędliny różne, sery żółte różne, masło, miód, dżemy, sałatka wielowarzywna, pomidory, ogórki, pieczywo mieszane), kawa (i mleczko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier do kawy i herbaty, woda mineralna - 200 ml, podana w dzbankach); 2) salą szkoleniową spełniającą wymogi określone w pkt 3.5.4. Części I SIWZ (tj. salą w obiekcie położonym w granicach administracyjnych Krakowa, dostępną przez 8 godzin dziennie, utrzymaną w czystości, z dostępem do zaplecza sanitarnego, o powierzchni co najmniej 50 m2, pozbawioną przedmiotów nie związanych ze szkoleniem, z dostępem do światła dziennego oraz możliwością zasłonięcia okien, wyposażoną w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: nagłośnienie, ekran do wyświetlania multimediów, rzutnik, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, dostęp do internetu, z ilością miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników danego szkolenia, z możliwością ułożenia miejsc siedzących w układzie szkolnym oraz w formie podkowy); 2. w stosunku do części II zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: 1) salą szkoleniową spełniającą wymogi określone w pkt 3.5.4. Części I SIWZ (tj. jak wyżej)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

I.w stosunku do części I zamówienia, Wykonawca będzie dysponował: 1) odpowiednim personelem, tj. - co najmniej dwoma osobami (trenerami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu, jeżeli z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że zakres wykazanego szkolenia obejmuje co najmniej wszystkie elementy wymienione w pozycji Kluczowe elementy szkolenia odpowiedniej tabeli w Części III SIWZ), - szkolenia dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) traktowane będą jako kilka szkoleń; II. w stosunku do części II zamówienia, Wykonawca będzie dysponował: 1) odpowiednim personelem, tj. co najmniej jedną osobą (trenerem), który posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu, jeżeli z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że zakres wykazanego szkolenia obejmuje co najmniej wszystkie elementy wymienione w pozycji Kluczowe elementy szkolenia odpowiedniej tabeli w Części III SIWZ), - szkolenia dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) traktowane będą jako kilka szkoleń; III. w stosunku do części III zamówienia, Wykonawca będzie dysponował: 1) odpowiednim personelem, tj. co najmniej dwoma osobami (trenerami), z których każda posiada wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 4 szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, oraz przeprowadziła min. 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym min. 2 z tych postępowań finansowane były ze środków UE.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A-1C do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a-1c do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60

2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W pkt.II.2) niniejszego ogłoszenia powinno być: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia najpóźniej do dnia 30 listopada 2013 roku, z tym że poszczególne szkolenia powinny zostać wykonane w następujących terminach: Część I zamówienia: lipiec - wrzesień 2013 r. Część II zamówienia: lipiec - wrzesień 2013 r. Część III zamówienia: lipiec - listopad 2013 r. Zamawiający zastrzega, iż terminy powyższe są przybliżone. Szczegółowy termin wykonania poszczególnych usług szkolenia w zakresie części I oraz II zamówienia zostaną przedstawione do akceptacji przez Wykonawcę Zamawiającemu przy podpisywaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Terminy wykonania poszczególnych usług szkoleniowych ramach części III zamówienia będą ustalane na etapie realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: ABC zamówień publicznych dla jednostek pomocy społecznej. Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 22 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 66 godzin szkoleniowych), w cyklach trzydniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: lipiec-wrzesień 2013r. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, sale szkoleniowe i wyżywienie w trakcie szkoleń na zasadach określonych w SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3, 55.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Aktualne przepisy PZP w praktyce jops. Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 24 godziny szkoleniowe), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: lipiec-wrzesień 2013r. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, sale szkoleniowe i wyżywienie w trakcie szkoleń na zasadach określonych w SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3, 55.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III zamówienia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zamówienia publiczne w projektach systemowych ops/pcpr - studium przypadku. Wykonawca przeszkoli 10 grup szkoleniowych, ok. 5 osób w każdej grupie, w wymiarze 6 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 60 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: lipiec-listopad 2013r. w siedzibie zamawiającego. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe na zasadach określonych w SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl