Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-19/14) Data: 2014-04-18 Nr referencyjny: KZP-271-1-19/14

Kraków, 22 kwietnia 2014 r.

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu KZP-271-1-19/14
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, poprzez wprowadzenie zmian w Załączniku nr 4a do Części I SIWZ (formularz cenowy dla części I zamówienia) oraz w Załączniku nr 1a do wzoru umowy stanowiącego Część II SIWZ.

Szczegółowy zakres zmiany został zawarty w pliku do pobrania pn. "Modyfikacja SIWZ z dnia 22.04.2014 r."

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1
Numer ogłoszenia: 135126 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Zamówienie podzielone jest na dwie części, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.2. - 3.3. Części I SIWZ. 3.2. Część I zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4a do Części I SIWZ. 3.3. Część II zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4b do Części I SIWZ. 3.4. Wymagania w zakresie dostawy fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem: 3.5.1. W odniesieniu do wymogów technicznych: Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę sprzęt i akcesoria komputerowe oraz nośniki z oprogramowaniem były fabrycznie nowe, oryginalne i nieużywane, bez wad i uszkodzeń. Przedmiot dostaw powinien posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz licencje, a oprogramowanie także gwarancję producenta; 3.5.2. W odniesieniu do Wykonawcy: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt- jeżeli z Opisu przedmiotu zamówienia nie wynika dłuższy okres oraz akcesoria komputerowe, licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu i akcesoriów komputerowych w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiąże się do wykonania naprawy sprzętu/akcesoriów komputerowych w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, a w przypadku niemożności dotrzymania tego terminu, do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu/akcesoriów komputerowych zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry zastępowanego sprzętu/akcesoriów komputerowych. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu lub niemożności naprawy, Wykonawca winien jest zagwarantować nieodpłatną wymianę na nowy, wolny od wad produkt, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego oraz zapewnić, do czasu dostarczenia nowego sprzętu/akcesoriów komputerowych, produkt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry zastępowanego sprzętu/akcesoriów komputerowych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na nowe, przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych, oraz do pozostawienia uszkodzonych dysków twardych Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych opłat z tego tytułu dostarczyć i rozładować zamówiony sprzęt we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, mieszczących się w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Kraków, ul. Lea 112 (dotyczy części I zamówienia) oraz Kraków - ul. Piastowska 32 (dotyczy części II zamówienia) 3.7. Informacje o finansowaniu zamówienia: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną(województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie), z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego). Zamówienie w powyższym zakresie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1a-1b do Części I SIWZ. Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie formularze ofertowe w ilości i rodzaju odpowiednim do ilości i rodzaju części zamówienia, na które składa ofertę, tj. odrębny formularz ofertowy na każdą z części zamówienia, na które składa ofertę: - część I zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika 1a, - część II zamówienia - formularz ofertowy wg załącznika 1b, 2. Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4a-4b do Części I SIWZ. Wykonawca winien wypełnić i zamieścić w ofercie formularze cenowe w ilości i rodzaju odpowiednim do ilości i rodzaju części zamówienia, na które składa ofertę, tj. odrębny formularz cenowy na każdą z części zamówienia, na które składa ofertę: - część I zamówienia - formularz cenowy wg załącznika 4a, - część II zamówienia - formularz cenowy wg załącznika 4b, 3. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, zawierające umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli polega na: 1) zmianie istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 2) zmianie oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ, 3) zmianie końcowego terminu realizacji danej dostawy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu dostawy w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi); 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków; Kancelaria (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 08:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4a do Części I SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 32.23.00.00-0, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4b do Części I SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl