Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-2/15) Data: 2015-02-05 Nr referencyjny: KZP-271-1-2/15

Kraków: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 26050 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektów, o których mowa w pkt. 3.10. Części I SIWZ, i innych przedsięwzięć z zakresu działań własnych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 2. Część I zamówienia obejmuje usługi cateringowe obejmujące cztery kategorie: 2.1. Kategoria A - maksymalnie 6 konferencji/seminariów, łącznie dla maksymalnie 900 osób (maksymalnie do 200 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt.6, 2.2. Kategoria B - maksymalnie 13 spotkań/konferencji/seminariów, łącznie dla maksymalnie 380 osób (maksymalnie do 100 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 7, 2.3. Kategoria C - maksymalnie 2 majówki (wydarzenia plenerowe), łącznie dla maksymalnie 100 osób (maksymalnie do 60 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 8, 2.4. Kategoria D - maksymalnie 49 spotkań łącznie dla maksymalnie 950 osób (maksymalnie do 30 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 9, 3. Część II zamówienia obejmuje usługi cateringowe obejmujące Kategorię B - maksymalnie 3 spotkania/konferencje/seminaria, łącznie dla maksymalnie 160 osób (maksymalnie do 100 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 7. 4. Miejsce realizacji usług cateringowych: województwo małopolskie, w tym miasta: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Wieliczka. Większość wydarzeń odbędzie się w Krakowie, natomiast w Nowym Sączu, Tarnowie i Wieliczce odbędą się maksymalnie po 2 wydarzenia. Konkretne miejsca zostaną podane przez Zamawiającego na 14 dni przed terminem realizacji danego elementu zamówienia. Poszczególne wydarzenia będą odbywać się pomiędzy godzinami 8.00 a 17.00. 5. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: 1) zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie cateringu odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków, oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi), a także w sposób estetyczny (np. czysta, nieuszkodzona zastawa); 2) odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa, w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, 3) wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej (tzn. obrusów, zastawy obiadowej, serwisu do kawy i herbaty oraz, w zależności od potrzeb Zamawiającego, zapewnienie stołów lub wysokich stolików barowych, krzeseł odpowiednich do stołów lub stolików barowych, itp.), 4) zapewnienia obsługi na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie obowiązującymi, oraz takiego rozplanowania wykonania usługi, aby każdorazowo została ona zrealizowana bez zakłóceń, zgodnie z przedstawionym programem oraz aby sposób realizacji usługi był odpowiedni do rangi konkretnego wydarzenia, 5) uprzątnięcia pomieszczenia, w którym będzie świadczona usługa i doprowadzenia go do stanu pierwotnego, usuwania i utylizacji odpadów powstałych w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Kategoria A: konferencje/seminaria, w trakcie których należy zapewnić: 1) 2 x w trakcie każdego wydarzenia serwis kawowy obejmujący: kawę, herbatę, cukier, cytrynę, mleko podane w dzbankach, soki 100 % naturalne (2 rodzaje), wodę mineralną z cytryną podaną w dzbankach, 3 rodzaje kruchych ciastek i owoce, 2) zestaw obiadowy - każdorazowo przy składaniu zamówienia na poszczególną usługę cateringową, zostaną wskazane w zamówieniu trzy wybrane zestawy obiadowe (dwa zestawy mięsne i jeden zestaw jarski). Przykładowe zestawy obiadowe: DANIA MIĘSNE Zestaw 1: schab ze śliwką/morelą lub pieczeń (150-170 g), ziemniaki opiekane (200 g), 3 rodzaje surówek (100 g) Zestaw 2: zrazy wieprzowe/wołowe w sosie myśliwskim (150-170 g), kasza jęczmienna/gryczana (200 g), 3 rodzaje surówek (100 g) Zestaw 3: filet drobiowy /de volaille, roladki z pieczarkami i serem itp./ (150-170 g), ryż (200 g), 3 rodzaje surówek (100 g) DANIA JARSKIE: Zestaw 4: łosoś/dorsz/sola pieczona (150-170 g), ziemniaki zapiekane z ziołami (200 g), 3 rodzaje surówek (100 g) Zestaw 5: 3 rodzaje pierogów: ruskie, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem - okraszone cebulką (po 6 szt. na osobę) 7. Kategoria B: spotkania/konferencje/seminaria, w trakcie których należy zapewnić: 1) 2 x w trakcie każdego wydarzenia serwis kawowy obejmujący: kawę, herbatę, cukier, cytrynę, mleko podane w dzbankach, soki 100% naturalne (2 rodzaje), wodę mineralną z cytryną podaną w dzbankach i kruche ciastka, 2) 1 x w trakcie każdego wydarzenia serwis kanapkowy obejmujący: kanapki bankietowe m.in. z wędliną, serami i warzywami - min. 4 szt./os., dwie sałatki - każda min. 100 g na osobę, świeże owoce, koreczki, ciasto pieczone - np. sernik, jabłecznik. 8. Kategoria C: majówka (wydarzenie plenerowe), w trakcie której należy zapewnić: 1) Prowiant: dla każdej osoby min. 3 kanapki (1/3 bagietki (min. 20 cm długości) z wędliną i serem żółtym), 2 batony oraz drożdżówka, owoce, kawa, herbata, cukier, cytryna, śmietanka, soki 100% naturalne (2 rodzaje) i woda mineralna. Kanapki, drożdżówki powinny być zapakowane w folię spożywczą; kawa i herbata podana w dużych termosach, cukier w saszetkach, cytryna i śmietanka w małych plastikowych pojemniczkach, soki i woda w małych butelkach. 9. Kategoria D: spotkania, w trakcie których należy zapewnić: 1) 2 x w trakcie każdego wydarzenia serwis kawowy obejmujący: kawę, herbatę, cukier, cytrynę, mleko podane w dzbankach, soki 100% naturalne (2 rodzaje), wodę mineralną z cytryną podaną w dzbankach i ciasta pieczone (2 rodzaje). Zamawiający zastrzega, iż podane powyżej ilości wydarzeń i osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może odstąpić od realizacji części z nich bądź zmniejszyć liczbę osób na danym wydarzeniu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, obejmujące świadczenie usług cateringowych o maksymalnej wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje): a) w odniesieniu do części I zamówienia: co najmniej dwie usługi cateringowe, z których każda obejmowała obsługę cateringową wydarzenia (konferencja, szkolenie, seminarium itp.) z obiadem (minimum 2 ciepłe dania) dla minimum 150 osób każda; b) w odniesieniu do części II zamówienia: co najmniej dwie usługi cateringowe, z których każda obejmowała obsługę cateringową wydarzenia (konferencja, szkolenie, seminarium itp.) z serwisem kanapkowym (obejmującym min. przygotowanie kanapek i sałatek) dla min. 60 osób każda

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i AB do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7)

ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie w realizacji usług cateringowych - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) zmiany końcowego terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usług w wyznaczonych terminach spowodowane przyczynami obiektywnymi)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2015 godzina 09:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektów: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II, Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji zamówienia: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 roku, w tym: - część I zamówienia - od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r., - część II zamówienia - od dnia 1 lipca 2015 r., najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r., w oparciu o składane sukcesywnie zamówienia, wskazujące: ilość osób, miejsca, dokładne terminy realizacji usługi, a w przypadku zamówienia w ramach kategorii A, także trzy wybrane zestawy menu (spośród wskazanych w pkt. 3.6. Części I SIWZ lub innych, zaproponowanych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektów, o których mowa w pkt. 3.10. Części I SIWZ, i innych przedsięwzięć z zakresu działań własnych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 2. Część I zamówienia obejmuje usługi cateringowe obejmujące cztery kategorie: 2.1. Kategoria A - maksymalnie 6 konferencji/seminariów, łącznie dla maksymalnie 900 osób (maksymalnie do 200 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt.3.6. Części I SIWZ, 2.2. Kategoria B - maksymalnie 13 spotkań/konferencji/seminariów, łącznie dla maksymalnie 380 osób (maksymalnie do 100 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 3.7. Części I SIWZ, 2.3. Kategoria C - maksymalnie 2 majówki (wydarzenia plenerowe), łącznie dla maksymalnie 100 osób (maksymalnie do 60 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 3.8. Części I SIWZ, 2.4. Kategoria D - maksymalnie 49 spotkań łącznie dla maksymalnie 950 osób (maksymalnie do 30 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 3.9. Części I SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie w realizacji usług cateringowych - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia obejmuje usługi cateringowe obejmujące Kategorię B - maksymalnie 3 spotkania/konferencje/seminaria, łącznie dla maksymalnie 160 osób (maksymalnie do 100 uczestników w poszczególnych wydarzeniach) - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w pkt. 3.7. Części I SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie w realizacji usług cateringowych - 40
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl