Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-22/15) Data: 2015-05-29 Nr referencyjny: (KZP-271-1-22/15)

 Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytanie od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się w pliku załączonym poniżej.

Kraków, 03 czerwca 2015 r.Kraków: Organizacja wizyty studyjnej w Paryżu w ramach realizacji projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I
Numer ogłoszenia: 78985 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wizyty studyjnej w Paryżu w ramach realizacji projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 - dniowej wizyty studyjnej do Paryża w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I, dla maksymalnie 25 osób, natomiast Zamawiający gwarantuje, iż w wizycie weźmie udział min. 15 osób. W trakcie trwania wizyty uczestnicy muszą odbyć co najmniej 5 spotkań w 5 różnych podmiotach, przy czym każde ze spotkań musi trwać min. 120 min. Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wizyty zakwaterowania, wyżywienia, przelotów, transportu z Krakowa do portu lotniczego, z którego będzie wylot oraz z portu lotniczego, do którego będzie powrót do Krakowa, transferów lokalnych na miejscu wizyty, zapewnienia pilota/opiekuna, tłumacza, pokrycia wynagrodzenia prelegentów oraz zapewnienia wykonania wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji przedmiotowej wizyty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 63.51.00.00-7, 60.17.00.00-0, 79.95.10.00-2, 79.54.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi polegające na organizacji minimum 3-dniowego wyjazdu zagranicznego dla grupy min. 15 uczestników, obejmujące zapewnienie opiekuna, zakwaterowania, wyżywienia, przelotów, transferów lokalnych na miejscu wizyty oraz realizacji programu wyjazdu związanego z ekonomia społeczną
 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: odpowiednim personelem, to jest co najmniej: 1) 1 tłumaczem biegle władającym językiem polskim i językiem francuskim (w mowie i w piśmie), posiadającym min. dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu tłumaczeń konsekutywnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sektora ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, polityki społecznej; 2) 1 pilotem władającym w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty 3) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy. 4) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5) Ramowy plan wizyty obejmujący daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty, wskazanie listy podmiotów odwiedzanych w ramach wizyty wraz z określeniem daty wizyty w danym podmiocie. Wzór Planu wizyty stanowi załącznik nr 9 do Części I SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 80
 • 2. Doświadczenie Wykonawcy - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany tłumacza i/lub pilota, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca oraz dany tłumacz lub pilot nie mieli wpływu (np. choroba tłumacza lub pilota); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany tłumacza lub pilota, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie i kwalifikacje niż osoba zastępowana, 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 09:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej.Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 2) Zamawiający dopuszcza na pisemny wniosek Wykonawcy udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia do maksymalnej wysokości 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniającej zgłoszoną przez Zamawiającego ostateczną liczbę uczestników, zgodnie z zapisami § 4 ust. 2. Wniosek musi zawierać min. wskazanie numeru umowy, kwoty wnioskowanej zaliczki, danych do przelewu środków. Szczegółowe informacje dot. zaliczkowania znajdują się w SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl