Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-24/13) Data: 2013-05-28 Nr referencyjny: KZP-271-1-24/13 Numer ogłoszenia: 206760 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doradztwo w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie Nr 1/2012 w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - przetarg nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie realizacji projektów wybranych do dofinansowania w Konkursie Nr 1/2012 w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Doradztwo obejmować będzie wsparcie podmiotów w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania oraz zamówień publicznych. Usługa doradztwa będzie świadczona na rzecz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów, realizujących na terenie województwa małopolskiego podprojekty o charakterze inwestycyjno-szkoleniowym. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie udzielanych przez Wykonawcę minimum raz w miesiącu konsultacji w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji podprojektu oraz w formie nielimitowanych konsultacji udzielanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsultacje w obu wskazanych formach odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w przedziale czasowym od godz. 8.00 do godz. 16.00. 3. Maksymalny zakładany wymiar czasowy usługi świadczonej w formie konsultacji udzielanych przez Wykonawcę w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji podprojektu nie przekroczy 900 godzin zegarowych łącznie u wszystkich beneficjentów w trakcie realizacji całości zamówienia. 4. Maksymalny wymiar czasowy usługi świadczonej w formie udzielanych przez Wykonawcę konsultacji w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji podprojektu wynosi 6 godzin zegarowych miesięcznie dla jednego podprojektu. Wskazany wymiar czasowy może zostać zwiększony w stosunku do danego podprojektu tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zmiany poszczególnego limitu nie mają wpływu na maksymalną ilość godzin świadczenia usługi wskazaną w pkt. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia świadczonego w formie konsultacji udzielanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest objęta wskazanym w pkt. 3 limitem godzin. 5. Za uprzednią zgodą Zamawiającego, Wykonawca i beneficjent mogą wskazać inne miejsce realizacji usługi, o której mowa w pkt 2. 6. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi świadczonej w formie konsultacji udzielanych przez Wykonawcę w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji podprojektu zostanie wypłacone proporcjonalnie do rzeczywistego wymiaru realizacji usługi, zgodnie ze wskazaną w ofercie stawką za godzinę zegarową. 7. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi świadczonej w formie konsultacji udzielanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie wypłacone w kwocie stanowiącej 10% wartości rzeczywistego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt 6..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2, 79.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonuje) co najmniej: dwie usługi zarządzania lub doradztwa w zakresie zarządzania projektem szkoleniowym o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, oraz jedną usługę zarządzania lub doradztwa w zakresie zarządzania projektem inwestycyjnym (od momentu rozpoczęcia projektu do zaakceptowania raportu końcowego z realizacji projektu) o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej: 1. jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem lub doradztwem w zakresie zarządzania projektem inwestycyjno-szkoleniowych, certyfikat zarządzania projektami PRINCE2, PMI lub równoważny, lub jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem lub doradztwem w zakresie zarządzania projektem inwestycyjnym, certyfikat zarządzania projektami PRINCE2, PMI lub równoważny oraz doświadczenie w zakresie doradztwa w realizacji projektów oraz jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem lub doradztwem w zakresie zarządzania projektem szkoleniowym certyfikat zarządzania projektami PRINCE2/PMI lub równoważny; oraz 2. jedną osobą (trenerem), która posiada: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zamówieniach publicznych po stronie Zamawiającego - obejmującego m.in. samodzielne tworzenie SIWZ, ocenę formalną ofert, tworzenie dokumentów zgodnych z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w przypadku, gdy jest ona uzasadniona zmianą przepisów prawa lub wynika z innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2.Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w pkt. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanej zmiany, b) zakres proponowanej zmiany, c) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz d) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 3.Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w pkt. 2. 4. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3, uznaje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 5.Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. 3-4. 6.Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej. 7.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień pkt. 1-6 jest nieważna. 8.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 9.W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl