Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/15) Data: 2015-10-02 Nr referencyjny: KZP-271-1-27/15

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się w pliku załączonym poniżej.

Kraków, 08 października 2015 r.


Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2

Numer ogłoszenia: 260696 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu szkolenia obejmującego dwa moduły dla 4 grup, maksymalnie 15 osobowych: Moduł nr 1: Metodyka pracy Zespołów Interdyscyplinarnych (ZI)/Grup Roboczych (GR) - w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 32 godziny szkoleniowe). Moduł nr 2: Skrzywdzone dziecko - ofiara przemocy - w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 64 godziny szkoleniowe). Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie październik- listopad 2015 r. Wymagania w zakresie zorganizowania szkolenia: 2) Szkolenie - Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca zapewnił trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, - szkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 17.00, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dziennie, - Wykonawca zapewnił w trakcie każdego dnia szkoleniowego co najmniej jedną 15-minutową przerwę kawową (catering zapewnia Zamawiający we własnym zakresie), - Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie wśród uczestników ankiet dotyczących szkolenia i jego organizacji, a także zebranie podpisów uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp., - Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie przedstawiał uczestnikom własnych ankiet, list, itp., 3) Materiały szkoleniowe - Zamawiający wymaga, aby: - przekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz informacją o następującej treści: Szkolenie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego, - strona tytułowa materiałów szkoleniowych była zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie zawierała logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy, - Wykonawca zamieszczał swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów szkoleniowych, - Wykonawca przygotował oraz przekazał Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, drogą mailową, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu. Zamawiający we własnym zakresie powieli materiały dla uczestników szkolenia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ. Zamówienie jest dofinansowane ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują odpowiednim personelem, tj. co najmniej jedną osobą (trenerem) posiadającym: 1) kwalifikacje zgodne z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 17 października 2014 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180 poz. 1493 z późn. zm.), które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), / tj. : a) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie; lub b) ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej (w przypadku studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej równorzędnie traktowane są szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej), pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji; oraz c) ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; oraz 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce odpowiadającej wskazanej w pkt 3.3. Części I SIWZ tematyce szkolenia, w postaci przeprowadzonych szkoleń z tego zakresu dla minimum 3 grup co najmniej 10-osobowych o czasie trwania nie krótszym niż 24 godziny szkoleniowe dla każdej z grup, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu wskazanemu w pkt 3.3 Części I SIWZ, jeżeli z przedłożonego wykazu wynikać będzie, że szkolenie obejmowało wszystkie elementy wymienione w pozycji Kluczowe elementy doświadczenia, każdego z modułów, opisanych w Części III SIWZ, - szkolenia o tej samej nazwie, dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) traktowane będą jako wiele szkoleń;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty 3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług, 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) polega na zmianie trenera, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca oraz dany trener nie mieli wpływu (np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 4) polega na zmianie końcowego terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia lub w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 5) polega na zmianie terminów realizacji poszczególnych usług szkoleniowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia), z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 5 umowy; 6) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015 godzina 10:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do 30 listopada 2015 roku. Szczegółowy termin wykonania szkolenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl