Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-28/15) Data: 2015-09-09 Nr referencyjny: KZP-271-1-28/15

Kraków: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 234406 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę m.in. stacji roboczych 4 szt., monitorów- 4 szt., laptop, 1 szt., zasilacz awaryjny UPS- 1 szt., Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz- 1 szt. Zamówienie podzielone zostało na trzy części: Część I zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4a do Części I SIWZ. Część II zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4b do Części I SIWZ. Część III zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, według zestawienia określonego w załączniku nr 4c do Części I SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy oraz nośniki z oprogramowaniem były fabrycznie nowe, oryginalne i nieużywane, bez wad i uszkodzeń. Przedmiot dostaw powinien posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz licencje; Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1a, 1b, 1c do Części I SIWZ. 2. Formularz cenowy, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 4a,4b, 4c do Części I SIWZ. 3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli polega na: 1) zmianie istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 2) zmianie oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie, dla każdej z części zamówienia, ma zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4a do Części I SIWZ (Stacje robocze - sztuk 4).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin realizacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cześć II zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4b do Części I SIWZ (Laptop- sztuk 1).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin realizacji - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, według zestawienia określonego w załączniku nr 4c do Części I SIWZ (Monitory- sztuk 4, Dysk twardy - sztuk 1, Zestaw bezprzewodowy klawiatura oraz mysz - sztuk 1, Zasilacz awaryjny UPS- sztuk 1..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin realizacji - 5




Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl