Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-31/15) Data: 2015-10-19 Nr referencyjny: KZP-271-1-31/15

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 3
Numer ogłoszenia: 277860 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielono na IV części: 1. Szkolenie objęte częścią I zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pt. Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowania agresywne - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. 2. Szkolenia objęte częścią II zamówienia: Prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. 3. Szkolenia objęte częścią III zamówienia: Praca z dzieckiem po traumie, przebywającym w pieczy zastępczej - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 24 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. 4. Szkolenia objęte częścią IV zamówienia: Procedura odebrania dziecka z rodziny. Praca z rodziną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. 5. W ramach każdej części zamówienia należy pracować komplet materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej. 6. Szkolenia będą się odbywały na terenie miasta Krakowa, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują odpowiednim personelem posiadającym, tj. co najmniej jednym trenerem na każdą część zamówienia, posiadającym: 1. w odniesieniu do części I zamówienia: a) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie, medycyna-specjalizacja psychiatria lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji, oraz b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń dla kadry pieczy zastępczej (instytucjonalnej lub rodzinnej) każdorazowo dla co najmniej 10 osób, oraz c) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi wykazującymi problemy w zachowaniu; 2. w odniesieniu do części II zamówienia : a) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie, medycyna-specjalizacja psychiatria lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji, oraz b) co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu poradnictwa i pomocy związanej z rozwojem psychoseksualnym dzieci oraz młodzieży wchodzącej w okres aktywności seksualnej; 3. w odniesieniu do części III zamówienia : a) ukończone studia wyższe z zakresu medycyny lub nauk humanistycznych, oraz b) posiadanie uprawnień do prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży, oraz c) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z rodzinną lub instytucjonalną pieczą zastępczą. 4. w odniesieniu do części IV zamówienia : a) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie, prawo lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji, oraz b) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej; 5. oraz, w odniesieniu do części I - IV zamówienia, każda z osób wymienionych w pkt. 1 - 4 powyżej, musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce odpowiadającej wskazanej w Części III SIWZ tematyce szkolenia objętego daną częścią zamówienia, w postaci przeprowadzonych co najmniej 16 godzin szkoleniowych dla jednej grupy, z tego zakresu, każdorazowo dla grupy co najmniej 10-osobowej, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu objętemu daną częścią zamówienia, jeżeli z przedłożonego wykazu wynikać będzie, że szkolenie obejmowało wszystkie elementy wymienione w Części III SIWZ w pozycji Kluczowe elementy doświadczenia dla danej części zamówienia, - szkolenia o tej samej nazwie, dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) traktowane będą jako wiele szkoleń;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty 3) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług, 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) polega na zmianie trenera, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca oraz dany trener nie mieli wpływu ( np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 4) polega na zmianie końcowego terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia lub w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 5) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 09:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający, nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Wykonawcy harmonogram obejmujący terminy realizacji szkoleń objętych daną częścią zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pt. Praca z wychowankiem pieczy zastępczej przejawiającym zachowania agresywne - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pt. Prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pt. Praca z dzieckiem po traumie, przebywającym w pieczy zastępczej - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 24 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pt Procedura odebrania dziecka z rodziny. Praca z rodziną w kontekście umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej - Wykonawca przeszkoli 1 grupę szkoleniową maksymalnie 14 - osobową, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie listopad - grudzień 2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl