Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-3/13) Data: 2013-02-22 Nr referencyjny: KZP-271-1-3/13

Kraków: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Numer ogłoszenia: 28833 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektów i innych przedsięwzięć z zakresu działań własnych, realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Usługi cateringowe obejmują trzy kategorie: 1. Kategoria A - konferencje/seminaria -maksymalnie 8 konferencji/seminariów, łącznie dla maksymalnie 1160 osób (maksymalnie do 200 uczestników w poszczególnych wydarzeniach),- szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w SIWZ 2. Kategoria B -maksymalnie 14 spotkań/konferencji/seminariów, łącznie dla maksymalnie 510 osób (maksymalnie do 100 uczestników w poszczególnych wydarzeniach)- spotkania/konferencje/seminaria - szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w SIWZ, 3. Kategoria C - majówka (plener)- do 100 osób uczestniczących- szczegółowy opis zakresu usługi zawarty jest w SIWZ. Miejsce realizacji usług cateringowych: województwo małopolskie. Konkretne miejsca zostaną podane przez Zamawiającego na 14 dni przed terminem realizacji danego elementu zamówienia. Poszczególne wydarzenia będą odbywać się pomiędzy godzinami 8.00 a 17.00. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: 1) zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie cateringu odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków, oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi), a także w sposób estetyczny (np. czysta, nieuszkodzona zastawa); 2) odpowiedniego przygotowania miejsca, w którym będzie świadczona usługa, w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, 3) wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej (tzn. obrusów, zastawy obiadowej, serwisu do kawy i herbaty, itp.), 4) zapewnienia obsługi na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie obowiązującymi, oraz takiego rozplanowania wykonania usługi, aby każdorazowo została ona zrealizowana bez zakłóceń, zgodnie z przedstawionym programem oraz aby sposób realizacji usługi był odpowiedni do rangi konkretnego wydarzenia, 5) uprzątnięcia pomieszczenia, w którym będzie świadczona usługa i doprowadzenia go do stanu pierwotnego, usuwania i utylizacji odpadów powstałych w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, obejmujące świadczenie usług cateringowych obejmujących następujące kategorie: kategoria A i kategoria B, o maksymalnej wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym w szczególności wykażą, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonują) co najmniej dwie usługi cateringowe, z których każda obejmowała obsługę cateringową wydarzenia (konferencja, szkolenie, seminarium itp.) z obiadem (minimum 2 ciepłe dania) dla minimum 150 osób każda. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu - o których mowa powyżej zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w pkt III.4.1) ogłoszenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Części I SIWZ. 3.oświadczenie, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo, oświadczenie iż należy do grupy kapitałowej wraz z podaniem listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ. 4. W ramach punktu III.4.2) niniejszego ogłoszenia należy odopwiednio przedłożyć aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W ramach punktu III.4.1) należy przyjąć, iż po słowach /wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych/ znajduje się dodatkowo słowo /głównych/. Dodatkowo słowo /dokumentu/ zamienia się na /dowodów/ Dowodami, o których mowa powyżej w pkt 5 są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a), a także, zgodnie z treścią § 9 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), w miejsce dowodu o którym mowa w pkt a), można przedłożyć: c) np. referencje lub protokół odbioru usługi - obejmujące co najmniej wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował/realizuje zamówienie, którego dokumenty dotyczą, wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było/jest zamówienie, opinię tego podmiotu, podpisaną przez umocowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane/jest wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. a) - c). 6.Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak

  • należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w pkt. 2-6, jeżeli: 1) jest uzasadniona zmianą przepisów prawa, 2) wynika z innych szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w pkt. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 4) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w pkt. 2. 4. W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 5. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany pkt. 3-4 stosuje się odpowiednio. 6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektów: - Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej; - Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej; - Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez dany projekt. W pkt.II.2) ogłoszenia powinno być: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013 roku, w oparciu o składane sukcesywnie zamówienia, wskazujące: ilość osób, miejsca, terminy realizacji usługi, a w przypadku zamówienia w ramach kategorii A, także trzy wybrane zestawy menu (spośród wskazanych w pkt. 3.5. Części I SIWZ lub innych, zaproponowanych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Wykonawcę).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl