Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-34/13) Data: 2013-07-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-34/13

Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść pytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego znajduje się TUTAJ

Zamawiający informuje ponadto, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Kraków, 30.07.2013 r.


Kraków: Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2
Numer ogłoszenia: 296346 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych, wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - w granicach administracyjnych miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego lub powiatu wielickiego - na potrzeby realizacji seminarium dla grupy maksymalnie 23 osób (w tym 1 koordynator ze strony Zamawiającego). 2. Usługi hotelarskie obejmują: zapewnienie uczestnikom (maks. 23 osoby - ostateczną liczbę uczestników Zamawiający będzie podawał z jednodniowym wyprzedzeniem) noclegu ze śniadaniem, w pokojach jednoosobowych, w terminie od 30 do 31 sierpnia 2013 r. (jeden nocleg); każdy z pokoi musi być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym; pobyt uczestników rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 9.30, a zakończy w dniu 31 sierpnia 2013 r. o godz. 13:45. 3. Usługi restauracyjne (dla grupy maks. 23 osób - ostateczną liczbę uczestników Zamawiający będzie podawał z jednodniowym wyprzedzeniem) obejmują: 3.1 w pierwszym i drugim dniu seminarium: dwudaniowy obiad z deserem 3.2 w pierwszym dniu seminarium: kolację zasiadaną; 3.3 serwis kawowy ciągły w trakcie każdego dnia trwania seminarium 4. Usługa zapewnienia sali konferencyjnej obejmuje zapewnienie sali konferencyjnej w każdym dniu trwania seminarium (w pierwszym dniu 6 godz., w drugim dniu 4 godz.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: I) obiektem spełniającym wymogi określone w pkt. 3.9. Części I SIWZ (tj. Zamawiający wymaga, aby obiekt, w którym zamówienie będzie realizowane: 1) spełniał standard obiektu nie mniejszy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169), zwanym dalej rozporządzeniem, 2) spełniał wymogi określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem, iż niezależenie od ilości jednostek mieszkalnych, co najmniej jedna musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w tym załączniku (Zamawiający podczas zgłoszenia ostatecznej liczby uczestników, poda również informację, czy określony powyżej pokój należy zarezerwować dla uczestnika seminarium); 3) był wyposażony w dźwig osobowy lub platformę schodową w części przeznaczonej dla gości niezależnie od ilości kondygnacji (wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku, gdy zarówno sala konferencyjna, jak i jednostka mieszkalna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdować się będzie na parterze); 4) bezpośrednio przy obiekcie znajdował się parking strzeżony lub monitorowany z zapewnionymi miejscami parkingowymi dla pojazdów wszystkich uczestników seminarium; 5) każdy z pokoi będzie wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Internet, telefon; 6) w obiekcie znajdowała się restauracja/bar (korzystanie przez uczestników z restauracji/baru nie wchodzi w skład ceny ofertowej, uczestnicy pokryją koszty ewentualnego korzystania z restauracji/baru ze środków własnych); 7) wszystkie usługi objęte zamówieniem były realizowane w jednym obiekcie ); II) salą konferencyjną spełniającą wymogi określone w pkt 3.7. Części I SIWZ ( tj: sala spełniająca co najmniej następujące wymogi: 1) powierzchnia co najmniej 60 m2, 2) ilość miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników, z możliwością ustawienia miejsc w układzie szkolnym, kinowym lub w podkowę, 3) utrzymanie w czystości, brak przedmiotów niezwiązanych ze szkoleniem, 4) dostęp do zaplecza sanitarnego, 5) dostęp do światła dziennego oraz możliwość zasłonięcia okien, 6) wyposażenie w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, 7) wyposażenie w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: laptop, nagłośnienie, rzutnik multimedialny oraz ekran do wyświetlania multimediów, 2 flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, dostęp do internetu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 11:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl