Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-36/15) Data: 2015-11-24 Nr referencyjny: KZP-271-1-36/15

Kraków: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 317962 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie podzielone jest na dwie części, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.1.1 - 3.1.2. Części I SIWZ: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, których wykaz zawierający rodzaj i ilość stanowi załącznik nr 4a do Części I SIWZ (Formularz cenowy). Zamawiający w załączniku nr 4a do Części I SIWZ określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakup wyniesie 50% wielkości przedmiotu zamówienia. 1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, których wykaz zawierający rodzaj i ilość stanowi załącznik nr 4b do Części I SIWZ (Formularz cenowy). Zamawiający w załączniku nr 4b do Części I SIWZ określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakup wyniesie 50% wielkości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w 2.formularzu cenowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. UWAGA: Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 3. Wymagania w zakresie dostawy artykułów biurowych. Zamawiający wymaga, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4a oraz 4b do Części I SIWZ); - wszystkie oferowane artykuły były nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub zbiorcze; - Wykonawca zapewnił wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie dwóch dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; - Wykonawca dostarczył towar w terminie wskazanym w formularzu ofertowym dla danej części zamówienia. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia częściowego zamówienia, sporządzonego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy; - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczył towar zgodnie z zamówieniem częściowym, gdy wszystkie przedmioty zostaną dostarczone w prawidłowej ilości i będą zgodne z opisem i wymaganiami w każdej pozycji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w toku odbioru zamówienia częściowego zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie dostarczył części zamówionego towaru lub część zamówionego towaru nie odpowiada zamówieniu, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio do uzupełnienia dostawy o brakujący towar lub wymiany tych towarów, które nie odpowiadają zamówieniu na towary właściwe, przy czym dostawę uzna się za zrealizowaną dopiero z chwilą zapewnienia pełnej zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, a Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych za zwłokę do momentu zapewnienia pełnej zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport dostawy wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego (zlokalizowanych pod adresami: Kraków - ul. Piastowska 32, ul. Lea 112; Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18; Tarnów - al. Solidarności 5-9); - Wykonawca dostarczał towar partiami, zgodnie z złożonymi zamówieniami częściowymi, z zastrzeżeniem iż do placówek Nowym Sączu i Tarnowie odbędzie się tylko jedna dostawa; - dostawy i zamówienia odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00. - Wykonawca udzielił min. 6-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały, w tym również obejmującej wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość artykułów wynikającą z winy producenta..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 3) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik do Części I SIWZ. 4) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin dostawy - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ; 4) zmiany stawki podatku od towarów i usług, w przypadku gdy trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią jej zmiany, wówczas kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwoty netto oraz kwoty podatku od towarów i usług; 5) polega na zmianie końcowego terminu realizacji dostaw w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu dostawy w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi (np. w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy, lub z powodu zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 11 grudnia 2015 roku lub do czasu wyczerpania ilości towaru określonego w załączniku nr 4a-4b do Części I SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, których wykaz zawierający rodzaj i ilość stanowi załącznik nr 4a do Części I SIWZ (Formularz cenowy). Zamawiający w załączniku nr 4a do Części I SIWZ określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakup wyniesie 50% wielkości przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, których wykaz zawierający rodzaj i ilość stanowi załącznik nr 4b do Części I SIWZ (Formularz cenowy). Zamawiający w załączniku nr 4b do Części I SIWZ określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wskazuje, iż minimalny zakup wyniesie 50% wielkości przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 11.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl