Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-38/15) Data: 2015-12-15 Nr referencyjny: KZP-271-1-38/15

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się w pliku załączonym poniżej.

Kraków, 22 grudnia 2015 r.


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie zmian w pkt. 11.15, 14.1 i 14.2, poprzez zastąpienie daty 23 grudnia 2015 r., datą 28 grudnia 2015 r.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na 28 grudnia 2015 r. godz. 8:30, natomiast termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 28 grudnia 2015 r. godz. 9:00

Kraków, 21.12.2015


Kraków: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Numer ogłoszenia: 185003 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529). W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego, znajdującej się pod adresem ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków i nadaniu ich w wyznaczonej placówce pocztowej. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem umowy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.12.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą, tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz., 1529) we wskazanym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego przedłożyć należy oświadczenie Wykonawcy, w którym stwierdzi, iż począwszy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług będzie posiadać: a)co najmniej po jednej placówce pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko - wiejskich; b) co najmniej jedną placówkę pocztową, licząc średnio w skali kraju, przypadającą na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich, c) w każdej gminie co najmniej jedną stałą placówkę pocztową, d)wskazane w lit. a-c placówki pocztowe czynne będą we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa; 2) Regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy - zgodnie z art. 21 ustawy Prawo pocztowe; 3) cennik usług pocztowych Wykonawcy, wg którego będą rozliczane usługi i przesyłki niewymienione w formularzu cenowym; 4) Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 5) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 6) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 7) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - doświadczenie - 10
 • 3 - społeczne - 20

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę, w szczególności w przypadku zmiany warunków świadczenia usług; 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, pod warunkiem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mających wpływ na cenę albo zmiany cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; 3) zmiany usługi, nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia na usługę aktualnie świadczoną, w przypadku zmiany nazwy usługi lub sposobu jej świadczenia przez Wykonawcę, 4) zmiany sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 5) zmiany końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, w przypadku niewykorzystania w podstawowym terminie wszystkich pozycji z przedmiotu zamówienia, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 08:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektu pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Cel II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną(województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie), z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego). Zamówienie w powyższym zakresie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takPliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl