Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-39/14) Data: 2014-09-04 Nr referencyjny: KZP-271-1-39/14

Kraków: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 3
Numer ogłoszenia: 189053 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz ze wskazanym oprogramowaniem, według zestawienia określonego w załączniku nr 4a i 4b do Części I SIWZ. Wymagania w zakresie dostawy fabrycznie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych wraz z oprogramowaniem: 1. W odniesieniu do wymogów technicznych: Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę sprzęt komputerowy oraz nośniki z oprogramowaniem były fabrycznie nowe, oryginalne i nieużywane, bez wad i uszkodzeń. Przedmiot dostaw powinien posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa oraz licencje, a oprogramowanie także gwarancję producenta; 2. W odniesieniu do Wykonawcy: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia usterki sprzętu komputerowego w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiąże się do wykonania naprawy sprzętu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, a w przypadku niemożności dotrzymania tego terminu, do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu komputerowego zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry zastępowanego sprzętu komputerowego. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu lub niemożności naprawy, Wykonawca winien jest zagwarantować nieodpłatną wymianę na nowy, wolny od wad produkt, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego oraz zapewnić, do czasu dostarczenia nowego sprzętu, produkt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry zastępowanego sprzętu komputerowego. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na nowe, przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych, oraz do pozostawienia uszkodzonych dysków twardych Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych opłat z tego tytułu dostarczyć i rozładować zamówiony sprzęt we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, mieszczących się w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Kraków - ul. Piastowska 32. Zamawiający, zastrzega możliwość żądania od Wykonawca dostarczenia wraz ze sprzętem odpowiednio: - Raportu z testu wydajności PassMark CPU Mark potwierdzający osiągnięcie przez oferowane urządzenie wymaganego wyniku (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net), - Kart katalogowych urządzeń..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1a, 1b do Części I SIWZ. 2. Formularz cenowy, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 4a,4b do Części I SIWZ. 3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli polega na: 1) zmianie istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 2) zmianie oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ, 3) zmianie terminu realizacji dostawy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu dostawy w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi powodującymi, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 08:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby Projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej. Termin dostawy: 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wskazano w pkt. II.1.4) niniejszego ogłoszenia a szczegółowo w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wskazano w pkt. II.1.4) niniejszego ogłoszenia a szczegółowo w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 5.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl