Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-45/13) Data: 2013-10-11 Nr referencyjny: KZP-271-1-45/13

Kraków: Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I
Numer ogłoszenia: 415636 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych- problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania społecznego pn.: Opiekunowie rodzinni osób starszych - problemy, potrzeby, wyzwania dla polityki społecznej, którego celem jest identyfikacja, charakterystyka, jak i ocena rozwiązań i sposobów, które mogą systemowo wspierać opiekunów rodzinnych osób starszych w Małopolsce. Badanie ma charakter jakościowy i będzie realizowane w oparciu o 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych z rodzinnymi opiekunami osób starszych oraz 3 panele eksperckie ze specjalistami na podstawie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów przygotowanych przez Wykonawcę po przeprowadzeniu pilotażu narzędzi przygotowanych przez Zmawiającego i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz scenariusza panelu opracowanego przez Zamawiającego. W ramach realizacji badania Wykonawca opracuje także strategię rekrutacji opiekunów rodzinnych, przeprowadzi rekrutację opiekunów i uczestników paneli eksperckich na podstawie określonej przez Zamawiającego struktury próby badawczej, opracuje zestawienie tabelaryczne wypowiedzi opiekunów i wyników paneli, listę rozwiązań proponowanych przez opiekunów na użytek paneli oraz opracuje transkrypcje z wywiadów i paneli. 2. Badanie będzie składało się z 2 części obejmujących następujące zadania: Część I - Indywidualne wywiady pogłębione z opiekunami: Zadanie 1 - Opracowanie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów. Zadanie 2 - Opracowanie strategii rekrutacji. Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników wywiadów. Zadanie 4 - Przeprowadzenie wywiadów. Zadanie 5 - Sporządzenie transkrypcji z wywiadów. Zadanie 6 - Opracowanie zestawienia tabelarycznego wypowiedzi respondentów. Część II - Panele eksperckie: Zadanie 1 - Opracowanie list rozwiązań proponowanych przez opiekunów. Zadanie 2 - Rekrutacja uczestników paneli. Zadanie 3 - Przeprowadzenie paneli eksperckich. Zadanie 4 - Sporządzenie transkrypcji z paneli. Zadanie 5 - Sporządzenie zestawienia tabelarycznego wyników paneli. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, w tym zadań kierownika projektu, biorących udział w realizacji zamówienia, znajduje się w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do wzoru umowy, stanowiącego Część II SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał: a) co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzaniu badań społecznych (z wyłączeniem badań marketingowych) z zastosowaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, b) co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzaniu badań społecznych (z wyłączeniem badań marketingowych) z zastosowaniem paneli (grup) eksperckich lub zogniskowanych wywiadów grupowych, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj.: a) studiem badań jakościowych (studiem fokusowym), znajdującym się w Krakowie, wyposażonym w lustro weneckie oraz urządzenia audio-video nagrywające dźwięk i obraz; b) profesjonalnym sprzętem: - audio-video nagrywającym dźwięk i obraz w sposób nie zakłócający przebiegu dyskusji, umożliwiający transkrybowanie zapisu paneli eksperckich, - umożliwiającym uczestnictwo obserwatorów w panelach eksperckich, (obserwatorzy znajdować się muszą w innym pomieszczeniu niż uczestnicy paneli); c) pomieszczeniami znajdującymi się w Tarnowie lub Nowym Sączu oraz Nowym Targu lub Zakopanem, umożliwiającymi przeprowadzenie w nich paneli eksperckich przy użyciu sprzętu, o którym mowa powyżej

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej: 1. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, która: - posiada wyższe wykształcenie, - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert kierowała co najmniej trzema projektami badawczymi o charakterze społecznym (z wyłączeniem badań marketingowych), realizowanymi z zastosowaniem technik jakościowych, obejmującymi rekrutację respondentów wg struktury próby badań i analizę danych jakościowych; 2. przynajmniej jednym moderatorem, który posiada: - wyższe wykształcenie, - doświadczenie polegające na moderowaniu co najmniej pięciu zogniskowanych wywiadów grupowych lub paneli (grup) eksperckich o tematyce społecznej (nie marketingowej), - doświadczenie w realizacji projektów naukowych, badawczych lub badawczo - rozwojowych w zakresie problematyki polityki senioralnej i/lub osób starszych i/lub opiekunów nieformalnych osób zależnych, polegające na byciu autorem lub współautorem co najmniej trzech opracowań z tego zakresu; 3. co najmniej czterema osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych, które posiadają: - wyższe wykształcenie (socjologia lub psychologia) - doświadczenie w przeprowadzaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych w zakresie problematyki społecznej (nie marketingowej), tj. każda z osób musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych, - doświadczenie w realizacji projektów naukowych, badawczych lub badawczo - rozwojowych w zakresie problematyki polityki senioralnej i/lub osób starszych i/lub opiekunów nieformalnych osób zależnych, polegające na byciu autorem lub współautorem co najmniej dwóch opracowań z tego zakresu; przy czym ta sama osoba może łączyć funkcje kierownika projektu lub moderatora lub osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów przypisanych wskazanym funkcjom

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 4. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) i 2) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione jak w pkt. III.4.3.1) i 2) odpowiednio nie wcześniej niż 6 albo 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) prowadzi do zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego; 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 3) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług, kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług; 4) polega na zmianie końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 5) polega na zmianie osób wymienionych w §7 ust. 1, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dana osoba nie mieli wpływu (np. choroba); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany takiej osoby, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy. 6) polega na zmianie sali fokusowej lub pozostałych pomieszczeń wymienionych w załączniku nr 6 do oferty Wykonawcy w postępowaniu o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca nie miał wpływu; w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany sali lub pozostałych pomieszczeń, wykazując jednocześnie, że spełniają one warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina 11:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby prowadzonego przez Zamawiającego Projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W pkt.II.2) niniejszego ogłoszenia powinno być:1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w trzech etapach w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 roku, z zastrzeżeniem terminów określonych w pkt. 2. 2. Etap I zamówienia obejmować będzie realizację następujących zadań z części I w terminie maksymalnie do 4 tygodniu od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do 13 grudnia 2013 roku: 1) Zadanie 1 - Opracowanie ostatecznych wersji narzędzi badawczych do wywiadów - maksymalnie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy, 2) Zadanie 2 - Opracowanie strategii rekrutacji - maksymalnie do 1 tygodnia od daty zawarcia umowy, 3) Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników co najmniej 10 wywiadów - maksymalnie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, 4) Zadanie 4 - Przeprowadzenie co najmniej 10 wywiadów - maksymalnie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, 5) Zadanie 5 - Sporządzenie transkrypcji z przeprowadzonych w etapie I wywiadów - maksymalnie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy, jednak każda pojedyncza transkrypcja maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wywiadu, Etap II zamówienia obejmować będzie realizację pozostałych zadań z części I w terminie od dnia 2 stycznia 2014 r. maksymalnie do 7 lutego 2014 roku: 1) Zadanie 3 - Rekrutacja pozostałych uczestników wywiadów - maksymalnie do 17 stycznia 2014 roku, 2) Zadanie 4 - Przeprowadzenie pozostałych wywiadów - maksymalnie do 29 stycznia 2014 roku, 3) Zadanie 5 - Sporządzenie transkrypcji z przeprowadzonych w etapie II wywiadów - maksymalnie do 31 stycznia 2014 roku, jednak każda pojedyncza transkrypcja maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wywiadu, 4) Zadanie 6 - Opracowanie zestawienia tabelarycznego wypowiedzi respondentów (z etapu I i etapu II) - maksymalnie do 7 lutego 2014 roku. Etap III zamówienia obejmować będzie realizację części II w terminie od dnia 2 stycznia 2014 r. maksymalnie do 28 lutego 2014 r.: 1) Zadanie 1 - Opracowanie list rozwiązań proponowanych przez opiekunów - maksymalnie do dnia 7 lutego 2014 roku, 2) Zadanie 2 - Rekrutacja uczestników paneli - maksymalnie do 7 lutego 2014 roku, 3) Zadanie 3 - Przeprowadzenie paneli eksperckich - maksymalnie do 19 lutego 2014 roku, 4) Zadanie 4 - Sporządzenie transkrypcji z paneli - maksymalnie do 25 lutego 2014 roku, 5) Zadanie 5 - Sporządzenie zestawienia tabelarycznego wyników paneli - maksymalnie do 28 lutego 2014 roku..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl