Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-45/14) Data: 2014-10-17 Nr referencyjny: KZP-271-1-45/14

Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 21 października 2014r.


Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2
Numer ogłoszenia: 346104 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu polityki społecznej realizowanych w ramach działań własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. przeprowadzenie wymienionych w pkt. 3 szkoleń - dla wskazanych grup uczestników rekrutowanych przez Zamawiającego, na warunkach określonych w pkt. 4.1., 1.2. opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w wersji elektronicznej - na warunkach określonych w pkt. 4.2., 2. Wszystkie szkolenia będą się odbywały na terenie miasta Krakowa, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. Tematy szkoleń, ilość grup szkoleniowych, ilość godzin szkoleniowych, orientacyjne terminy szkoleń: Szkolenie nr 1: Praca z dzieckiem z rodziny dotkniętej przemocą - Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 24 godziny szkoleniowe). Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: listopad - grudzień 2014 r. Szkolenie nr 2: Praca ze sprawcą przemocy - Wykonawca przeszkoli 2 grupy szkoleniowe do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 32 godziny szkoleniowe). Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: listopad - grudzień 2014 r. Szkolenie nr 3: Kontakt z ofiarą przemocy podczas realizowania zadań zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej - Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe do 15 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 24 godziny szkoleniowe). Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach: listopad - grudzień 2014 r. 4. Wymagania w zakresie zorganizowania szkoleń: 4.1. Szkolenia - Zamawiający wymaga, aby: - Wykonawca zapewnił trenerów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, określonych w pkt. 8.2.3. Części I SIWZ, - Wykonawca wyraził zgodę oraz zagwarantował pisemną zgodę trenera/trenerów na nagrywanie szkolenia za pomocą dyktafonu, - szkolenia odbywały się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w przedziale godzin od 9.00 do 17.00, - Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie wśród uczestników ankiet dotyczących szkolenia i jego organizacji, a także zebranie podpisów uczestników na listach obecności, listach potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych itp., - Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub jego przedstawiciela, nie przedstawiał uczestnikom własnych ankiet, list, itp. 4.2. Materiały szkoleniowe - Zamawiający wymaga, aby: - przekazane materiały szkoleniowe opatrzone były logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz informacją o następującej treści: Szkolenie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego, - strona tytułowa materiałów szkoleniowych była zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie zawierała logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy, - Wykonawca zamieszczał swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów szkoleniowych, - Wykonawca przygotował oraz przekazał Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, drogą mailową, co najmniej na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu. - Zamawiający we własnym zakresie powieli materiały dla uczestników szkolenia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego będącego przedmiotem umowy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej dwiema osobami (trenerami), którzy posiadają: 1) kwalifikacje zgodne z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2012-2013 (na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, które są dostępne na stronie http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/ytycznedoprowadzeniaszkolewzakresieprzeciwdziaaniaprzemocywrodzinie/ tj:. a) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie; lub b) ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, organizacji pomocy społecznej (w przypadku studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej równorzędnie traktowane są szkolenia z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej), pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji; oraz c) ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; DLA TRENERA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W RAMACH BLOKU PRAWNEGO WYMAGANE SĄ: a) ukończone studia wyższe na kierunku prawo; oraz b) co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkoleń wskazanych w Części III SIWZ, w postaci przeprowadzonych co najmniej 80 godzin szkoleniowych z tego zakresu, każdorazowo dla grup co najmniej 10 osobowych o czasie trwania min. 16 godzin dla danej grupy, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu objętemu niniejszym zamówieniem, jeżeli z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że zakres wykazanego szkolenia obejmuje minimum wszystkie elementy wymienione w pozycji Kluczowe elementy szkolenia w Części III SIWZ, - szkolenia o tej samej nazwie, dla kilku grup wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) traktowane będą jako wiele szkoleń;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do Części I SIWZ, 2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 Części I SIWZ, 3. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w Części I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli: 1) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług, kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług, 2) polega na zmianie całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) polega na zmianie trenera, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dany trener nie mieli wpływu (np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 4) polega na zmianie końcowego terminu realizacji usług szkoleniowych w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 5) polega na zmianie terminów realizacji poszczególnych usług szkoleniowych określonych w załączniku nr 3 do umowy, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia), z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 5 umowy; 6) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia dofinansowane ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl