Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-46/13) Data: 2013-10-30 Nr referencyjny: KZP-271-1-46/13

Kraków: Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3
Numer ogłoszenia: 442292 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi restauracyjne i hotelarskie wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - na potrzeby realizacji seminarium w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych, wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej - w granicach administracyjnych miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego lub powiatu wielickiego lub powiatu miechowskiego lub powiatu proszowickiego lub powiatu olkuskiego lub powiatu chrzanowskiego lub powiatu wadowickiego lub powiatu myślenickiego lub powiatu bocheńskiego - na potrzeby realizacji seminarium dla grupy maksymalnie 95 osób, zwanych dalej uczestnikami. 2. Usługi hotelarskie obejmują: zapewnienie uczestnikom (maks. 95 osób - ostateczną liczbę uczestników Zamawiający poda z jednodniowym wyprzedzeniem) noclegu ze śniadaniem (w formie bufetu: bufet gorący - 2 dania gorące oraz bufet zimny - wędliny, sery, jajka, dżemy, jogurty naturalne, owocowe, mleko, musli, masło, pieczywo, napoje: kawa (i mleczko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier w saszetkach, woda mineralna, soki owocowe), w pokojach jedno- lub dwuosobowych (przy czym min. 8 pokoi musi być jednoosobowych), w terminie od 2 do 3 grudnia 2013 r. (jeden nocleg); każdy z pokoi musi być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym; pobyt uczestników rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2013 r. o godz. 9.30, a zakończy w dniu 3 grudnia 2013 r. o godz. 14.45. 3. Usługi restauracyjne (dla grupy maks. 95 osób - ostateczną liczbę uczestników, korzystających z usługi restauracyjnej w danym dniu, Zamawiający będzie podawał z jednodniowym wyprzedzeniem) obejmują: 3.1. w pierwszym i drugim dniu seminarium: dwudaniowy obiad z deserem - zgodnie z opisem: zupa, ciepłe danie główne: mięso lub ryba (łosoś, dorsz lub sola) - 150 g, dodatki: ziemniaki lub ryż lub kasza lub frytki - 150 g, surówki - 100 g, kompot - 200 ml/sok 100% i woda mineralna - 200 ml (podana w dzbankach), deser; 3.2. w pierwszym dniu seminarium: kolację zasiadaną: min. 5 gatunków wędlin, min. 5 gatunków sera żółtego, masło, miód, dżemy, min. 3 rodzaje sałatek, dodatki do kanapek (takie jak: warzywa, jaja, majonez), pieczywo mieszane, ciasto, owoce (min. 3 rodzaje) oraz min. 2 dania ciepłe do wyboru, w tym jedno wegetariańskie, kawa (i mleko do kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier w saszetkach, woda mineralna, soki owocowe 100%; 3.3. serwis kawowy ciągły w trakcie każdego dnia trwania seminarium, obejmujący minimum: kawę (i mleko do kawy), herbatę (i cytrynę do herbaty), cukier w saszetkach, wodę gazowaną i niegazowaną, soki 100% (3 rodzaje podawane w szklanych dzbankach) min. 0,5 l na osobę, ciasteczka, ciasto domowe, owoce (min. 3 rodzaje). Serwis kawowy pierwszego dnia (minimum na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć) ma zawierać dodatkowo: kanapki koktajlowe w min. 3 rodzajach (2 rodzaje pieczywa, 3 rodzaje wędlin, 3 rodzaje serów, 3 rodzaje past, łosoś, dodatki do kanapek: warzywa, majonez) min. 5 szt./os. 4. Realizacja usług restauracyjnych powinna odbywać się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji usług restauracyjnych przestrzegane były następujące zasady: 1) obiad oraz serwis kawowy muszą być zorganizowane w innym pomieszczeniu, niż to, w którym organizowane będzie seminarium, przy czym serwis kawowy będzie zorganizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia, w którym organizowane będzie seminarium; 2) brakujące/wyczerpane składniki serwisu kawowego powinny być na bieżąco uzupełniane (nie dotyczy kanapek koktajlowych, zgodnie z treścią pkt 3.3.3. Części I SIWZ) , 3) w ramach serwisu kawowego należy zapewnić, aby ilość czystych naczyń stale odpowiadała co najmniej liczbie uczestników seminarium. 6. Usługa zapewnienia sali konferencyjnej obejmuje zapewnienie sali konferencyjnej w każdym dniu trwania seminarium (w pierwszym dniu 8 godz., w drugim dniu 5 godz.) zgodnie z harmonogramem spełniającej co najmniej następujące wymogi: 1) powierzchnia co najmniej 120 m2, 2) ilość miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników, z ustawieniem miejsc w układzie kinowym, 3) utrzymanie w czystości, brak przedmiotów niezwiązanych z seminarium, 4) dostęp do zaplecza sanitarnego, 5) dostęp do światła dziennego oraz możliwość zasłonięcia okien, 6) wyposażenie w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, 7) wyposażenie w sprzęt do przeprowadzenia seminarium: laptop, nagłośnienie, rzutnik multimedialny oraz ekran do wyświetlania multimediów, 2 flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, bezprzewodowy dostęp do internetu. 7. Zamawiający wymaga, aby obiekt, w którym zamówienie będzie realizowane: a) spełniał standard obiektu nie mniejszy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169), zwanym dalej rozporządzeniem, b) bezpośrednio przy obiekcie znajdował się parking strzeżony lub monitorowany z zapewnionymi bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla pojazdów uczestników seminarium w ilości min. 30 miejsc; c) każdy z pokoi był wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bezprzewodowy internet, telefon; d) w obiekcie znajdowała się restauracja (korzystanie przez uczestników z restauracji nie wchodzi w skład ceny ofertowej, uczestnicy pokryją koszty ewentualnego korzystania z restauracji ze środków własnych); e) wszystkie usługi objęte zamówieniem były realizowane w jednym obiekcie, a dostęp do wszystkich pomieszczeń z których korzystać będą uczestnicy seminarium , musi być zapewniony ciągami komunikacyjnymi znajdującymi się wewnątrz tego obiektu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował obiektem: -spełniającym wymogi określone w pkt. 3.9. Części I SIWZ (tj. Zamawiający wymaga, aby obiekt, w którym zamówienie będzie realizowane: 1) spełniał standard obiektu nie mniejszy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169), zwanym dalej rozporządzeniem, 2) bezpośrednio przy obiekcie znajdował się parking strzeżony lub monitorowany z zapewnionymi bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla pojazdów uczestników seminarium w ilości min. 30 miejsc; 3) każdy z pokoi był wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bezprzewodowy internet, telefon; 4) w obiekcie znajdowała się restauracja (korzystanie przez uczestników z restauracji nie wchodzi w skład ceny ofertowej, uczestnicy pokryją koszty ewentualnego korzystania z restauracji ze środków własnych); 5) wszystkie usługi objęte zamówieniem były realizowane w jednym obiekcie, a dostęp do wszystkich pomieszczeń z których korzystać będą uczestnicy seminarium , musi być zapewniony ciągami komunikacyjnymi znajdującymi się wewnątrz tego obiektu) -posiadającym salę konferencyjną spełniającą wymogi określone w pkt. 3.7. Części I SIWZ (tj. sala spełniająca co najmniej następujące wymogi: 1) powierzchnia co najmniej 120 m2, 2) ilość miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników, z ustawieniem miejsc w układzie kinowym, 3) utrzymanie w czystości, brak przedmiotów niezwiązanych z seminarium, 4) dostęp do zaplecza sanitarnego, 5) dostęp do światła dziennego oraz możliwość zasłonięcia okien, 6) wyposażenie w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, 7) wyposażenie w sprzęt do przeprowadzenia seminarium: laptop, nagłośnienie, rzutnik multimedialny oraz ekran do wyświetlania multimediów, 2 flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, bezprzewodowy dostęp do internetu).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 09:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl