Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-50/14) Data: 2014-11-25 Nr referencyjny: KZP-271-1-50/14

Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się w załączonych plikach poniżej.

Kraków, 26 listopada 2014 r.


Kraków: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 387180 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie podzielone jest na trzy części, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2. - 4. 2. Część I zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, zwanych dalej materiałami promocyjnymi, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 3. Część II zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1b do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 4. Część III zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1c do Części I SIWZ (Formularz cenowy). 5. Wymagania w zakresie dostawy materiałów promocyjnych. Zamawiający wymaga, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1a-1c do Części I SIWZ); - wszystkie oferowane materiały były nowe, pakowane w opakowania jednostkowe lub zbiorcze; - Wykonawca zapewnił wymianę wadliwego towaru na towar nowy, wolny od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego; - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport towaru wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na jego składowanie w budynkach Zamawiającego zlokalizowanych pod adresem: Kraków - ul. Piastowska 32 oraz ul. Lea 112; - dostawy odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00; - Wykonawca udzielił min. 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone przez siebie materiały, w tym również obejmującej wady fizyczne ujawnione w trakcie eksploatacji. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewłaściwą jakość materiałów promocyjnych wynikającą z winy producenta; - Materiały promocyjne zostaną opatrzone logotypami i informacjami spośród przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w tym: 1) Logotypy Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki muszą spełniać wymagania zawarte w graficznej specyfikacji flagi Unii Europejskiej (dostępnej na stronie http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm) oraz Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z dnia 31 grudnia 2013 r., dostępnych pod adresem: http://www.efs.gov.pl/zpfe/documents/wytyczne_dot_oznacz_projektow_po_kl_31122013.pdf 2) Materiały muszą być zgodne z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dostępnymi pod adresem: http://www.programszwajcarski.gov.pl/dokumenty/wytyczne_info_promo/strony/wytyczne_ws_informacji_i_promocji_021110.aspx.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawy materiałów promocyjnych) o wartości: 1) w odniesieniu do części I zamówienia - min. 10 000 zł brutto każda; 2) w odniesieniu do części II zamówienia min. 5 000 zł brutto każda; 3) w odniesieniu do części III zamówienia - min. 1 500 zł brutto każda

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a-1c do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a-1c do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 84
 • 2 - Okres gwarancji - 16

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) zmiana oferowanego w danej pozycji produktu, w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację dostaw na dotychczasowych warunkach, pod warunkiem niezmienności ceny jednostkowej, oraz spełniania przez proponowany produkt pozostałych wymogów SIWZ; 4) zmiany końcowego terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie, spowodowane przyczynami obiektywnymi)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2014 godzina 10:30, miejsce: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach Projektów: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, zwanych dalej materiałami promocyjnymi, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1a do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 84
  • 2. Okres gwarancji - 16

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1b do Części I SIWZ (Formularz cenowy)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 84
  • 2. Okres gwarancji - 16

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego artykułów o charakterze promocyjno-reklamowym, na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I, których wykaz zawierający rodzaj i ilość, stanowi załącznik nr 1c do Części I SIWZ (Formularz cenowy).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 84
  • 2. Okres gwarancji - 16
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl