Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-51/13) Data: 2013-12-10 Nr referencyjny: KZP-271-1-51/13

Kraków: Przeprowadzenie zewnętrznego okresowego audytu finansowego projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Numer ogłoszenia: 511594 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zewnętrznego okresowego audytu finansowego projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi zewnętrznego okresowego audytu finansowego projektu pn. Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego przez Zamawiającego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, zwanego dalej Projektem, wraz z przygotowaniem w języku polskim raportu, zawierającego wnioski i zalecenia pokontrolne z audytu w języku polskim i angielskim. 3.1.1. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Obszaru priorytetowy 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia, Celu II: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na podstawie Uchwały Nr 956/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania i przystąpienia do realizacji projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej w obszarze tematycznym Ochrona zdrowia, cel II Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego. 3.1.2. Projekt jest finansowany w tzw. systemie zaliczkowym, opartym na odnawialnych płatnościach z góry, za wyjątkiem płatności końcowej, która ma charakter refundacji. 3.1.3. Realizacja Projektu rozpoczęła się w styczniu 2012 r., a zakończenie rzeczowej realizacji planowane jest na czerwiec 2015 r. W ramach Projektu są prowadzone następujące działania: - dofinansowanie ośmiu projektów inwestycyjno-szkoleniowych, wyłonionych w wyniku Konkursu nr 1/2012, realizowanych przez małopolskie domy pomocy społecznej lub ich jednostki prowadzące (powiatymiasta na prawach powiatu), - organizacja szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej; - doposażenie pielęgniarek pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej w sprzęt pielęgniarski. Wartość Projektu: 6 114 987 CHF. Wydatki poniesione do dnia 31.10.2013 r.: 2 469 219,72 zł. W ramach Projektu: zawarto ok. 90 umów; we wnioskach o płatność wykazano ok. 1250 dokumentów księgowych (w tym ok. 520 wyciągów bankowych). 3.1.4. Szczegółowy opis Projektu, zawierający w szczególności cele Projektu, znajduje się na stronie internetowej Projektu: www.sppw.rops.krakow.pl. 3.2. Audyt obejmuje okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. i zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego - Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32. 3.3. Wykonawca przeprowadzi audyt finansowy zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (International Standard On Auditing, dalej jako ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej (International Auditing and Assurance Standards Board, dalej jako IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants, dalej jako IFAC) w celu osiągnięcia uzasadnionego zapewnienia, że sprawozdania finansowe jako całość są wolne od znaczących błędnych oświadczeń, niezależnie od tego czy wynikających z oszustwa czy błędu (ISA 200 punkt 11a). Wykonawca weźmie pod uwagę wyniki wszelkich poprzednich audytów, a także wszelkie wymagania oraz sugestie Krajowej Instytucji Koordynującej - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem audytu finansowego jest umożliwienie audytorowi wyrażenia opinii na temat tego, czy sprawozdania finansowe zostały przygotowane pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej (ISA 200, punkt 3). 3.4. Zakres badania sprawozdań finansowych obejmuje: weryfikację poprawności księgowania wydatków w ramach realizowanego Projektu, ocenę kwalifikowalności kosztów oraz sposobu ich dokonywania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, stwierdzenie, czy wydatki wykazane we wnioskach o płatność zostały rzeczywiście poniesione, stwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu, stwierdzenie, czy nieprawidłowości, jeżeli takie nastąpiły, zostały usunięte zgodnie z zaleceniami, weryfikację zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej Projektu, poprawność wykorzystania środków finansowych. 3.5. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu raport oraz wnioski i zalecenia pokontrolne z audytu, które zawierać będą informacje, o których mowa w pkt. 3.3.-3.4. Części I SIWZ, a w szczególności wyniki badania w zakresie wskazanym w pkt. 3.4 Części I SIWZ w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach projektu. Raport zostanie przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Części II SIWZ. Dokumenty zostaną przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 65 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). 3.6. W przypadku wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia albo wydania opinii negatywnej, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu uzasadnienie, wskazujące powody wydania takiej opinii w świetle obowiązujących przepisów. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do raportu oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych z audytu. 3.7. Wykonawca do dnia 24 stycznia 2014 r. przedstawi Zamawiającemu wstępny raport z audytu, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej, a Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do treści dokumentu. 3.8. Wykonawca do dnia 6 lutego 2014 r. przekaże Zamawiającemu ostateczny raport z audytu, uwzględniający jego ewentualne uwagi, w jednym egzemplarzu wersji elektronicznej oraz w trzech egzemplarzach wersji papierowej. Ostateczny raport z audytu zostanie sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim i zawierać będzie wnioski i zalecenia pokontrolne w języku polskim i angielskim. 3.9. W terminie do 30 kwietnia 2014 r. Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie udział w posiedzeniu Małopolskiego Komitetu Sterującego mającym za przedmiot omówienie raportu z okresowego audytu finansowego Projektu i udzieli w związku z tym wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących audytu oraz raportu z audytu. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyjaśnień i informacji dotyczących audytu oraz raportu z audytu, na wniosek Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucję Koordynującej lub Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 3.10. Wykonawca, a także osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu, muszą spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego. W szczególności Zamawiający uznaje, że bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli Wykonawca lub osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu audytu odpowiednio: 1) jest lub był w ostatnich 3 latach przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem) Zamawiającego lub pracownikiem Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 2) w ostatnich 3 latach przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; 3) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą Zamawiającym albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; 5) jest lub był zaangażowany w jakiejkolwiek formie w planowanie, realizację, zarządzanie Projektem. 3.11. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ. 3.12. Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3, 79.21.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 zł (pięćset złotych). 6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 6.2.1. pieniądzu, 6.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 6.2.3. gwarancjach bankowych, 6.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 6.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 6.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego, który powinien przypadać przed dniem 18 grudnia 2013 r., godzina 11:00) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank PEKAO S. A. o numerze 23 1240 6292 1111 0010 5125 9898. W tytule przelewu należy podać: wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-1-51/13. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyspozycji przelewu wadium. 6.5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 6.2.2.-6.2.5. Części I SIWZ, dokument gwarancji lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr KZP-271-1-51/13. Nie otwierać przed dniem: 18 grudnia 2013 r., godzina 11:30. 6.6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę i numer postępowania. 6.7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6.8. Części I SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. zewnętrzny audyt finansowy projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, o wartości projektu min. 4 000 000 zł).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej zespołem dwóch osób: 1) spełniających wymóg bezstronności i niezależności w zakresie wskazanym w pkt. 3.10. Części I SIWZ, 2) posiadających doświadczenie w przeprowadzaniu zewnętrznego audytu finansowego projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, tj. osób, które przed wszczęciem przedmiotowego postępowania uczestniczyły w realizacji co najmniej dwóch usług zewnętrznego audytu finansowego projektów współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, o wartości projektu min. 4 000 000 zł, i 3) posiadają uprawnienia biegłego rewidenta.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. O ile dotyczy, pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował, lub inny dowód potwierdzający dysponowanie w/w osobami/zasobami. 2. O ile dotyczy, pełnomocnictwo zawierające umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Części I SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany osoby, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności na którą Wykonawca oraz dana osoba nie mieli wpływu ( np. choroba); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany osoby, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w SIWZ dla postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 2) zmiany końcowego terminu realizacji usługi w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 3) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 4) zmiany całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 5) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 6) zmiany istotnej treści umowy, spowodowanej koniecznością dostosowania jej postanowień do wymagań lub sugestii Krajowej Instytucji Koordynującej - Ministra Rozwoju Regionalnego lub Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 11:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Kancelaria (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl