Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-5/13) Data: 2013-02-06 Nr referencyjny: KZP-271-1-5/13

Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.02.2013 r.

Informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego znajduje się w niżej załączonych plikach:
termin składania ofert pozostaje bez zmian

Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych- w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1 Numer ogłoszenia: 51136 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44. Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń jednodniowych- w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń pn.: Zadania gminy w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Aktualne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej -ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej; Aktualna ustawa o pomocy społecznej w kontekście realizacji zadań przez ops/pcpr; Ustawa o finansach publicznych oraz znowelizowana ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce jops; Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w praktyce jops; Omówienie ostatnich zmian w zakresie świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego; - wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu, na warunkach określonych w załączniku I oraz szczegółowo w SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.1. 300 zł (trzysta złotych) - dla części I zamówienia, 1.2. 300 zł (trzysta złotych) - dla części II zamówienia, 1.3. 300 zł (trzysta złotych) - dla części III zamówienia, 1.4. 300 zł (trzysta złotych) - dla części IV zamówienia, 1.5. 300 zł (trzysta złotych) - dla części V zamówienia. 1.6. 300 zł (trzysta złotych) - dla części VI zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego, który powinien przypadać przed dniem 14 lutego 2013 r., godzina 10:00) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. o numerze 04 1500 1487 1214 8005 5554 0000. W tytule przelewu należy podać: wadium w postępowaniu przetargowym KZP-271-1-5/13 oraz wskazać część/części zamówienia, których wadium dotyczy, a także nazwę/firmę Wykonawcy. Wykonawca dołącza do oferty oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyspozycji przelewu wadium. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2.2.-2.5. Części I SIWZ, dokument gwarancji lub poręczenia powinien zostać w oryginale dołączony do oferty lub odrębnie dostarczony Zamawiającemu przed terminem składania ofert w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Postępowanie nr KZP-271-1-5/13. Nie otwierać przed dniem: 14 lutego 2013 r., godzina 10:30. 6. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja/poręczenie muszą być podpisane przez umocowanego przedstawiciela/-i gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny(z podaniem imienia i nazwiska). W treści gwarancji/poręczenia należy wskazać nazwę Zamawiającego oraz nazwę i numer postępowania. 7. Z treści gwarancji winno wyraźnie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6.8. Części I SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5ustawy.
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym w szczególności wykażą, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonują) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń (wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz cateringu dla uczestników szkolenia) dla co najmniej 15 osób każde, przy czym: - szkolenia realizowane na zamówienie podmiotu zewnętrznego będą traktowane równorzędnie ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektów własnych Wykonawcy finansowanych ze środków publicznych, - szkolenia o tej samej nazwie wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu - o których mowa powyżej zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w pkt III.4.1) ogłoszenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w tym w szczególności wykażą, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował salą szkoleniową/salami szkoleniowymi w hotelu lub ośrodku konferencyjno-szkoleniowym położonym w granicach
administracyjnych Krakowa, dostępną przez 8 godzin dziennie, utrzymaną w czystości, z dostępem do zaplecza sanitarnego, o powierzchni co najmniej 50 m2, pozbawioną przedmiotów nie związanych ze szkoleniem, z dostępem do światła dziennego oraz możliwością zasłonięcia okien, wyposażoną w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: nagłośnienie, ekran do wyświetlania multimediów, rzutnik, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, dostęp do internetu, z ilością miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników danego szkolenia, z możliwością ułożenia miejsc siedzących w układzie szkolnym oraz w formie podkowy.Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu - o których mowa powyżej zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w pkt III.4.1) ogłoszenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności wykażą, iż w okresie realizacji usługi będą dysponowali odpowiednim personelem, tj. - w odniesieniu do każdej częścią zamówienia - co najmniej dwoma osobami (trenerami), z których każda posiada wyższe wykształcenie, oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 szkoleń dla co najmniej 10 osób każde, odpowiadających swoim rodzajem (tematyką szkolenia) danemu szkoleniu, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia) szkoleniu objętemu daną częścią zamówienia, jeżeli z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że zakres wykazanego szkolenia obejmuje co najmniej połowę elementów wymienionych w pozycji Minimalna wymagana treść szkolenia odpowiedniej tabeli w Części III SIWZ),- szkolenia wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu - o których mowa powyżej zostanie dokonana w oparciu o dokumenty wymienione w pkt III.4.1) ogłoszenia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do F do SIWZ. 3.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do f do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena - 60 2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna na zasadach wskazanych w pkt 2-6, jeżeli: 1) polega na zmianie trenera, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, 2) polega na
zmianie sali szkoleniowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, 3) polega na zmianie terminu realizacji danej usługi szkoleniowej w przypadkach innych, niż określone w § 3 umowy, 4) jest uzasadniona zmianą przepisów prawa, lub 5) wynika z innych szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w pkt 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanej zmiany, 2) zakres proponowanej zmiany, 3) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 4) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 3. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w pkt 2. 4. W przypadku upływu terminu podanego w pkt 3, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 5. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany pkt 3-4 stosuje się odpowiednio. 6. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tychże okolicznościach. 8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 10:00, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w sekretariacie (pok. nr 7, I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Zadania gminy w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 24 godziny szkoleniowe), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: marzec 2013 r. - lipiec 2013 r. wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu ( na zasadnach wskazanych szczegółowo w SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Aktualne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej -ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej- Wykonawca przeszkoli 3 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 24 godziny szkoleniowe), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: marzec 2013 r. - lipiec 2013 r. -wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu ( na zasadach wskazanych szczegółowo w SIWZ).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III zamówienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Aktualna ustawa o pomocy społecznej w kontekście realizacji zadań przez ops/pcpr - Wykonawca przeszkoli 5 grup szkoleniowych do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 40 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: marzec 2013 r. - lipiec 2013 r. wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu ( na zasadach wskazanych szczegółowo w SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV zamówienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Ustawa o finansach publicznych oraz znowelizowana ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce jops - Wykonawca przeszkoli 5 grup szkoleniowych do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 40 godzin szkoleniowych), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: marzec 2013 r. - lipiec 2013 r. wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu ( na zasadach wskazanych szczegółowo w SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V zamówienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej w praktyce jops - Wykonawca przeszkoli 4 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 32 godziny szkoleniowe), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: marzec 2013 r. - lipiec 2013 r. wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu ( na zasadach wskazanych szczegółowo w SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI zamówienia. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Omówienie ostatnich zmian w zakresie świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - Wykonawca przeszkoli 4 grupy szkoleniowe do 20 osób w każdej grupie, w wymiarze 8 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (łącznie 32
godziny szkoleniowe), w cyklach jednodniowych. Szkolenia będą przeprowadzone w terminach: marzec 2013 r. - lipiec 2013 r. wraz z opracowaniem kompletu materiałów szkoleniowych, zapewnieniem sali szkoleniowej oraz zapewnieniem w trakcie szkoleń cateringu ( na zasadach wskazanych szczegółowo w SIWZ). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o 1. Cena - 60
o 2. Doświadczenie kadry trenerskiej - 40
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl