Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-6/14) Data: 2014-01-31 Nr referencyjny: KZP-271-1-6/14


Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ znajduje się w załączonych plikach poniżej.

W załączeniu również znajduje się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Kraków, 10 lutego 2014 r.


Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia na temat ewaluacji działań w obszarze pomocy i integracji społecznej w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I
Numer ogłoszenia: 36026 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego szkolenia na temat ewaluacji działań w obszarze pomocy i integracji społecznej w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. przeprowadzenie szkolenia pn. Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej - dla 1 grupy, maksymalnie 18 uczestników, w wymiarze 24 godziny dydaktyczne, na warunkach określonych w pkt. 3.2.1. Części I SIWZ, 2. opracowanie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz ich powielenie/wydrukowanie w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu - na warunkach określonych w pkt. 3.2.2. Części I SIWZ, 3. zapewnienie zakwaterowania dla uczestników - w Krakowie, w obiekcie spełniającym wymogi określone w pkt. 3.2.3. Części I SIWZ, w pokojach jedno- lub dwuosobowych (przy czym co najmniej 4 pokoje powinny być jednoosobowe), wraz ze śniadaniami i kolacjami (2 noclegi ze śniadaniami i kolacjami dla jednego uczestnika x maksymalnie 18 uczestników), na warunkach określonych w pkt. 3.2.3. Części I SIWZ, 3. zapewnienie sali szkoleniowej - w obiekcie, w którym będą zakwaterowani uczestnicy, na warunkach wskazanych w pkt. 3.2.4. Części I SIWZ, 4. zapewnienie wyżywienia dla uczestników i koordynatora ze strony Zamawiającego w obiekcie, w którym będą zakwaterowani uczestnicy, obejmującego: - obiad w każdym dniu szkolenia (1 obiad x 3 dni szkolenia x maksymalnie 19 osób (18 uczestników + 1 koordynator)), - dwa serwisy kawowe w każdym dniu szkolenia (2 serwisy kawowe x 3 dni szkolenia x maksymalnie 19 osób (18 uczestników + 1 koordynator)), na warunkach wskazanych w pkt. 3.2.5. Części I SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń wielodniowych (co najmniej 2-dniowych), obejmujących także zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkolenia, dla co najmniej 15 osób każde, przy czym: - szkolenia realizowane na zamówienie podmiotu zewnętrznego będą traktowane równorzędnie ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektów własnych Wykonawcy finansowanych ze środków publicznych, - szkolenia o tej samej nazwie wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu) dla kilku grup szkoleniowych traktowane będą jako wiele szkoleń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował: 1) obiektem spełniającym wymogi określone w pkt. 3.2.3. Części I SIWZ (tj.: a) standard obiektu nie niższy niż dla hoteli zaszeregowanych do kategorii 3 gwiazdki (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169), zwanym dalej rozporządzeniem; b) każdy z pokoi powinien być wyposażony w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, Internet, telefon; c) obiekt powinien spełniać wymogi określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem, iż niezależenie od liczby jednostek mieszkalnych, co najmniej jedna musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w tym załączniku (Zamawiający podczas zgłoszenia ostatecznej liczby uczestników, poda również informację, czy powyżej określony pokój należy zarezerwować dla uczestnika szkolenia); d) obiekt powinien być wyposażony w dźwig osobowy lub platformę schodową w części przeznaczonej dla gości niezależnie od ilości kondygnacji (wymóg ten nie będzie obowiązywał w przypadku, gdy zarówno sala szkoleniowa, jak i jednostka mieszkalna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdować się będzie na parterze); e) wszystkie usługi objęte zamówieniem powinny być realizowane w jednym obiekcie); 2) salą szkoleniową spełniającą wymogi określone w pkt. 3.2.4. Części I SIWZ (tj.: salą szkoleniową w obiekcie, w którym będą zakwaterowani uczestnicy, dostępną przez 8 godzin dziennie, utrzymaną w czystości, z dostępem do zaplecza sanitarnego, o powierzchni co najmniej 50 m2, pozbawioną przedmiotów nie związanych ze szkoleniem, z dostępem do światła dziennego oraz możliwością zasłonięcia okien, wyposażoną w sprawną klimatyzację oraz sprawne ogrzewanie, sprzęt do przeprowadzenia szkoleń: nagłośnienie, rzutnik, laptop, ekran do wyświetlania multimediów, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem markerów, dostęp do internetu, stoliki z liczbą miejsc siedzących odpowiadających liczbie uczestników szkolenia, z możliwością ułożenia miejsc siedzących w układzie szkolnym oraz w formie podkowy)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie realizacji usługi będzie dysponował odpowiednim personelem, tj. co najmniej jedną osobą (trenerem), który posiada: 1) wyższe wykształcenie 2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/zajęć w Polsce o tematyce związanej z ewaluacją działań w obszarze społecznym w Polsce, w postaci przeprowadzonych co najmniej 3 szkoleń/zajęć grupowych z tego zakresu, dla co najmniej 10 osób każde, przy czym: - Zamawiający uzna, że szkolenie/zajęcie odpowiada swoim rodzajem (tematyką szkolenia/zajęcia) szkoleniu objętemu zamówieniem, jeżeli z przedłożonego wykazu jednoznacznie wynikać będzie, że zakres wykazanego szkolenia/zajęcia obejmuje minimum wszystkie elementy wymienione w pozycji Kluczowe elementy szkolenia w Części III SIWZ, - szkolenia/zajęcia o tej samej nazwie dla kilku grup, wykonane w ramach jednej usługi (zamówienia, projektu), traktowane będą jako jedno szkolenie/zajęcia; 3) doświadczenie w realizacji w Polsce badań ewaluacyjnych w obszarze społecznym w Polsce, polegającym na opracowaniu dwóch koncepcji badań ewaluacyjnych oraz uczestnictwie w realizacji jednej ewaluacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5. odpowiednie oświadczenie- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie kadry trenerskiej - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w odniesieniu do: 1) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 2) zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego, 3) polega na zmianie końcowego terminu realizacji usług w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników szkolenia, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione); 4) polega na zmianie trenera, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca oraz dany trener nie mieli wpływu (np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy i posiada nie mniejsze doświadczenie niż osoba zastępowana; 5) polega na zmianie sali szkoleniowej albo obiektu i sali, w przypadku zaistnienia okoliczności, na którą Wykonawca nie miał wpływu; w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na piśmie uzasadnienie zmiany sali albo obiektu i sali szkoleniowej, wykazując jednocześnie, że sala albo obiekt i sala, w której ma zostać zorganizowane szkolenie spełnia warunki wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w§ 1 ust. 1 pkt 3) umowy 6) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2014 godzina 10:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl