Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-7/14) Data: 2014-02-04 Nr referencyjny: KZP-271-1-7/14


Informuję, iż w  przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ znajduje się w załączonych plikach poniżej.

W załączeniu również znajduje się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Kraków, 12 lutego 2014 r. (g. 8:40)


Kraków: Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Numer ogłoszenia: 40116 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie , ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 06 36, faks 12 422 06 36 w. 44.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa materiałów informacyjnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa materiałów informacyjnych na potrzeby Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Część II SIWZ. 2. Wymagania dla Wykonawcy, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi we wzorze umowy (Część II SIWZ): - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wydruk próbny - proof (próba koloru) zawierający wskazaną przez Zamawiającego stronę lub fragmenty wskazanych przez Zamawiającego czterech stron, służący sprawdzeniu kolorów publikacji) każdego z materiałów objętych zleceniem, - Wykonawca dostarczy wydrukowane materiały Zamawiającemu, - dostarczane materiały muszą być zapakowane w opakowania zbiorcze w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, - oferowany towar musi być objęty 12-miesięcznym okresem gwarancji jakości, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające, udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, obejmujące: druk oraz dostawę materiałów informacyjnych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości min. 50 000 zł brutto każda.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-jeżeli dotyczy. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Części II SIWZ. 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami wskazanymi w umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli: 1) polega na zmianie adresu dostawy wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy w obrębie Krakowa, w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego. 2) polega na zmianie tematyki materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, bez zmiany parametrów ilościowych i jakościowych. 3) polega na zmianie orientacyjnego terminu druku i dostawy określonego w załączniku nr 1 do umowy oraz końcowego terminu wskazanego w § 5 ust. 5 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami obiektywnymi) 4) zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 5) w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług, kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 09:30, miejsce: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, w Kancelarii (pok. nr 7, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach i na potrzeby Zamawiającego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w tym na potrzeby prowadzonych przez Zamawiającego Projektów: - Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2. - Wsparcie ekonomii społecznej; - Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej; - Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 85% środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez ww. projekty. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia najpóźniej do dnia 05 grudnia 2014 roku, na podstawie odrębnych zamówień częściowych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi we wzorze umowy (Część II SIWZ) i tabeli zawartej w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Część II SIWZ)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl