Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-1/17) Data: 2017-04-13 Nr referencyjny: OR-ZP-261-1/17

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych (OR-ZP-261-1/17) wpłynęły pytania od Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu. Treść pytań wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego oraz modyfikacja ogłoszenia znajduje się w plikach do pobrania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kraków, 18.04.2017r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.). W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, znajdującej się :

1.1.w Krakowie pod adresem ul. Piastowska 32 ul. Lea 112,

1.2.w Nowym Sączu pod adresem ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18,

1.3.w Tarnowie pod adresem al. Solidarności 5-9.

2.   Umowa obowiązywać będzie od dnia wskazanego przez Zamawiającego, nie później jednak niż od dnia 02.05.2017r. do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych stanowiących maksymalne zobowiązanie wynikające z zawartej umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.

3. Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączonych plikach.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku podawczym (parter)

2.    Termin składania ofert: 19/04/2017 r. do godziny 12:30.

Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl