Załaduj kalendarz

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OR-ZP-261-14/19)

Data: 2019-06-07 Nr referencyjny: OR-ZP-261-14/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nieprzekraczającej 750 000 EURO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

Nazwa zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa Małopolskiego – postępowanie nr 3 (OR-ZP-261-14/19).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w podmiotach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa małopolskiego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szczegółowa treść ogłoszenia o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku załączonym poniżej.

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków na Dzienniku podawczym.

2. Termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godziny 10:00.

Pliki do pobrania
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl