Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Zaproszenie do składania ofert (OR-ZP-262-2-3/17) Data: 2017-03-10 Nr referencyjny: OR-ZP-262-2-3/17

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „usługę wykonania projektów graficznych publikacji i materiałów informacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie”, nr OR-ZP-262-2-3/17, prowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający dokonał modyfikacji szczegółowego zakresu zamówienia poprzez zmianę treści załącznika nr 1a do Zaproszenia. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1a do Zaproszenia znajduje się w załączonym pliku.


Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert poprzez skreślenie w §2 ust. 7.


W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przesunięty na 20 marca 2017 r. na godzinę 10:00, natomiast termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 20 marca 2017 r. na godzinę 10:10.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajduje się poniżej:
Pytanie:
„Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis dotyczący doświadczenia w przypadku projektów gazet i czasopism. Czy w takim przypadku cena 10 000 zł odnosi się do pojedynczego numeru czy do wszystkich projektów danego tytułu wykonanych np. w ciągu roku?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 6.2. Zaproszenia do składania ofert Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej trzy usługi obejmujące wykonanie projektów graficznych, o wartości 10 000 zł netto każda. Oznacza to, iż wskazana wartość dotyczy jednej usługi, umowy lub zlecenia. Suma wartości poszczególnych elementów wykazywanej usługi /objętej jedną umową/ nie może być niższa niż 10 000 zł netto.

Kraków 15.03.2017 r.


Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektów graficznych publikacji i materiałów informacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter), w terminie do dnia 17 marca 2017  r. do godz. 08:30.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert.


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Zarządzenie nr OR-ZP-270-1/16 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 16 lutego 2016 r., w trybie zaproszenia do składania ofert, określonego w § 7 przedmiotowego Zarządzenia i nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pliki do pobrania
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl