Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszene o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-21/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-21/14) Data: 2014-05-15
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 1 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-21/14) Data: 2014-06-05 Nr referencyjny: KZP-271-1-21/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-21/14 o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 1, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

GSC Poland Sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 15A, 32-050 Skawina

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

KZP_271_1_21_14

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl