Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-10/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-10/15) Data: 2015-03-13
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 0000-00-00 Nr referencyjny: KZP-271-1-10/15

KZP-271-1-10/15 Kraków, 10 kwietnia 2015 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu KZP-271-1-10/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak
KZP-271-1-10/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę w zakresie części III zamówienia złożył Wykonawca:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – część III zamówienia:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

90 pkt

0 pkt

90 pkt

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl