Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-17/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-17/15) Data: 2015-05-13
Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-17/15) Data: 2015-05-27 Nr referencyjny: KZP-271-1-17/15

KZP-271-1-17/15 Kraków, 27 maja 2015 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu KZP-271-1-17/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego

I. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak
KZP-271-1-17/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Doradztwo w zakresie realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, realizowanych w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych typu Interwencyjnego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Centrum Doradztwa Prawnego i Szkoleń Sp. z o.o.

33-131 Łęg Tarnowski, ul. PCK 2

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Centrum Doradztwa Prawnego i Szkoleń Sp. z o.o.

33-131 Łęg Tarnowski, ul. PCK 2

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2

Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak – Rusocka

30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 45/24

------------

------------

------------

------ oferta odrzucona

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl