Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-19/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-19/14) Data: 2014-04-18
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Przetarg Nr 1 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2014-04-29 Nr referencyjny: KZP-271-1-19/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-19/14 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Przetarg Nr 1, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę na część I i II zamówienia złożył Wykonawca:

Marek Michałowski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ROM

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza, w odniesieniu do części I i II zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – część I

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena” (łączna punktacja)

1

Marek Michałowski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ROM

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

100 pkt

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert – część II

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena” (łączna punktacja)

1

Marek Michałowski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ROM

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

100 pkt

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl