Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-23/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-23/14) Data: 2014-05-27
Przeprowadzenie badania społecznego pn. Ewaluacja projektów systemowych Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce - w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-23/14) Data: 2014-06-26 Nr referencyjny: KZP-271-1-23/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-23/14 o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania społecznego pn. „Ewaluacja projektów systemowych Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce” – w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta (oferta nr 3) odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

KZP_271_1_23_14
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl