Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-25/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-25/15) Data: 2015-09-11
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - przetarg 2 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-25/15) Data: 2015-11-13 Nr referencyjny: KZP-271-1-25/15

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-32/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z wdrażania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – przetarg 2, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Jero sp. z o.o.

Al. Jana Christiana Szucha 16/37

00-582 Warszawa

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „liczba emisji materiałów filmowych”

Łączna punktacja

1.

Jero sp. z o.o.

Al. Jana Christiana Szucha 16/37

00-582 Warszawa

90,00 pkt

0,00 pkt

90,00 pkt

2.

Outstanding Studios sp. z o.o.

ul. Szlak 50/305, 30-153 Kraków

66,15 pkt

4,00 pkt

70,15 pkt

3.

Agencja Reklamowa CzART Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 19, 53-609 Wrocław

54,08 pkt

4,00 pkt

58,08 pkt

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl