Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-26/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-26/14) Data: 2014-07-16
Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej w roku akademickim 2014/2015 - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-26/14) Data: 2014-08-26 Nr referencyjny: KZP-271-1-26/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-26/14 o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej w roku akademickim 2014/2015 - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

 Świętokrzyska Szkoła Wyższa

ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

KZP_271_1_26_14

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl