Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-27/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-27/14) Data: 2014-07-25
Opracowanie i realizacja regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją” wraz z raportem z jej przeprowadzenia - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-27/14) Data: 2014-09-23 Nr referencyjny: KZP-271-1-27/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-27/14 o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i realizację regionalnej kampanii informacyjnej pod roboczym tytułem: „Poprawa relacji międzyludzkich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zagrożonych lub dotkniętych dysfunkcją” wraz z raportem z jej przeprowadzenia-przetarg nr 2, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

 Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o.

ul. Bielawska 6/39, 02-511 Warszawa

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

KZP_271_1_27_14

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl