Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-29/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-29/15) Data: 2015-09-24
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-29/15) Data: 2015-10-13 Nr referencyjny: KZP-271-1-29/15

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-29/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o. o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Łączna punktacja

1

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o. o.

ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów

90,00 pkt

0,00 pkt

90,00 pkt

2

Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach,

ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice

----------

----------

----------

------ oferta odrzucona

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl