Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-30/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-30/15) Data: 2015-10-10
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji – w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej – przetarg nr 5. Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (KZP-271-1-30/15) Data: 2015-11-04 Nr referencyjny: KZP-271-1-30/15

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-30/15 o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 5”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę dla części I oraz II zamówienia złożył Wykonawca:

Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp.J.

ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

tabela_www_KZP_271_1_30_15

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl