Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-32/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-32/15) Data: 2015-10-02
Zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-32/15) Data: 2015-10-15 Nr referencyjny: KZP-271-1-32/15

 

22 października 2015 r. 

Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 €, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”., Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę występującego pod nazwą Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul. Świętojańska 37/6, 81-391 Gdynia. Najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert złożył Wykonawca:

Tour & Travel Poland s. c.

oś. Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako druga w kolejności spośród ofert niepodlegających odrzuceniu po ofercie najkorzystniejszej (złożonej przez Wykonawcę, który uchylił się od podpisania umowy).

Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego został wyznaczony na dzień 23.10.2015 r.


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-32/15 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zapewnienie transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Biuro Projektów Europejskich

Wojciech Miłosz

ul. Świętojańska 37/6, 81-391 Gdynia

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Łączna punktacja

1

Biuro Projektów Europejskich

Wojciech Miłosz

ul. Świętojańska 37/6, 81-391 Gdynia

95,00 pkt

4,00 pkt

99,00 pkt

2

Elżbieta Wojtowicz i Wojciech Maciejewski

Tour & Travel Poland s. c.

oś. Pardałówka 1/69, 34-500 Zakopane

83,42 pkt

5,00 pkt

88,42 pkt

3

SET Paweł Bacewicz

ul. Hutnicza 3/8, 87-800 Włocławek

67,28 pkt

0,00 pkt

67,28 pkt

4

Inventum sp. z o. o.

ul. Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz

72,53 pkt

5,00 pkt

77,53 pkt

5

Cristal Travelnet sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

-------------

-------------

-------------

6

Magdalena Siśkiewicz

New Challenge

ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

-------------

-------------

-------------

------ oferta odrzucona

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl