Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-37/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-37/14) Data: 2014-09-03
Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Pokaż szczegóły >
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2014-11-07 Nr referencyjny: KZP-271-1-37/14

KZP-271-1-37/14 Kraków, 7 listopada 2014 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu KZP-271-1-37/14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

I. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że w postępowaniu znak
KZP-271-1-37/14 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z montażem sprzętu do małopolskich domów pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

HAS-MED. S.C. Marcin Waluś, Grzegorz Ślusarczyk

ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena” (łączna punktacja)

1

"Ronomed" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

-------

2

HAS-MED. S.C. Marcin Waluś, Grzegorz Ślusarczyk
ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała

100 pkt

3

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
Cezal Lublin Sp. z o.o.
ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

83,67 pkt

-------- oferta odrzucona

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 17 listopada 2014 r.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl