Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-39/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-39/14) Data: 2014-09-04
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej KZP-271-1-39/14 Data: 2014-09-16 Nr referencyjny: KZP-271-1-39/14

Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, w związku z uchyleniem się od podpisania umowy przez Wykonawcę występującego pod nazwą SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów. Najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert złożył Wykonawca:

Cezary Sitarz F.H. Antracyt

Os. Złotego Wieku 19-20, 31-617 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako druga w kolejności spośród ofert niepodlegających odrzuceniu po ofercie najkorzystniejszej (złożonej prze Wykonawcę, który uchylił się od podpisania umowy).

Kraków, 16 października 2014r.


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, wraz z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie- przetarg nr 3, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

-w części I zamówienia
Cezary Sitarz F.H. Antracyt
Os. Złotego Wieku 19-20
31-617 Kraków 

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwoty zaproponowane w ofercie nie przekraczają kwot, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

-w części II zamówienia

SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b
33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwoty zaproponowane w ofercie nie przekraczają kwot, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza

rozstrzygnicie_KZP_271_1_39_14

Kraków, 16 września 2014 r.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl