Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-50/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-50/14) Data: 2014-11-25
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-50/14) Data: 2014-12-12 Nr referencyjny: KZP-271-1-50/14

 Kraków, 12 grudnia 2014r.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-50/14 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – część I i III zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

AERA Group Sp. z o.o.
ul. Solskiego 1/12.03, 31-216 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty
i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.kzp_271_1_50_14_cz._I_i_III


 Kraków, 09 grudnia 2014r.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-50/14 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – część II zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

„REWA” Wiesław Rewers

ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty
i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

Łączna liczba punktów

1.

„REWA” Wiesław Rewers

ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin

84

8

92

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl