Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2018 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-51/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-51/14) Data: 2014-11-20
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 3 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (KZP-271-1-51/14) Data: 2014-12-02 Nr referencyjny: KZP-271-1-51/14

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-51/14 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – przetarg nr 3, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

K2 Offis Sp. z o.o.

ul. Librowszczyzna 3, 31-030 Kraków

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty
i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta został oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”

Łączna liczba punktów

1.

K2 Offis Sp. z o.o.

ul. Librowszczyzna 3, 31-030 Kraków

90

10

100

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl