Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-54/14)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-54/14) Data: 2014-12-15
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (KZP-271-1-54/14) Data: 2014-12-31 Nr referencyjny: KZP-271-1-54/14
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:

Poczta Polska S.A.
ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa     

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena”

Liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Łączna punktacja

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

70

30

100

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl