Załaduj kalendarz

Ogłoszenia / Wyniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (KZP-271-1-8/15)
Nr referencyjny: (KZP-271-1-8/15) Data: 2015-04-21
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2 Pokaż szczegóły >
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (KZP-271-1-8/15) Data: 2015-06-26 Nr referencyjny: KZP-271-1-8/15

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję, że w postępowaniu znak KZP-271-1-8/15 o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu aktywnej integracji - w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej - przetarg nr 2”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę dla części I oraz II zamówienia złożył Wykonawca:

Psychologiczne Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Acceptus Iwona Urbańska

ul. Wyżynna 19/32, 20-560 Lublin

Uzasadnienie wyboru ww. oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta odpowiada warunkom określonym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Kwota zaproponowana w ofercie nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a oferta została oceniona, w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

KZP_271_1_8_15tabela_z_pkt_na_stron__

 ---: brak oferty w danej części

X   : oferta odrzucona

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl