Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2018
Kiedy mam zatrudnić nianię?

Wnioskodawca decyduje od kiedy zatrudni nianię. Umowa z nianią nie może być jednak zawarta wcześniej niż w dniu złożenia wniosku do ROPS w Krakowie. Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że koszty zatrudnienia niani nie będą refundowane z projektu za okres wcześniejszy niż moment zakwalifikowania się do projektu. Więcej >

Kto może być nianią?

Nianią może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie jest rodzicem dziecka, nad którym ma sprawować opiekę; posiada ważne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) - tj. orzeczenie o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3; nie pobiera świadczenia emerytalnego. Więcej >

Czy wynagrodzenie niani jest finansowane w 100% ze środków projektu?

NIE. W ramach projektu rodzic otrzymuje dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani. Różnica pomiędzy kwotą zobowiązania wobec niani a otrzymaną kwotą dofinansowania pokrywana jest ze środków własnych rodzica. Więcej >

Kiedy będą wyniki naboru? Skąd się o nich dowiem?

Data rozstrzygnięcia naboru będzie uzależniona od ilości i jakości złożonych wniosków. Zgodnie z Regulaminem ocena wniosków zostanie zakończona w terminie 40 dni roboczych od daty zakończenia naboru. Powyższy okres uwzględnia czas na poprawę/uzupełnienie wniosków oraz na ponowną ich ocenę. ROPS zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu oceny wniosków w uzasadnionych przypadkach (np. znaczna skala poprawy/uzupełnienia w ramach naboru). Możliwe jest również wcześniejsze ogłoszenie wyników naboru. Każdy wniosek będzie miał nadany swój numer identyfikacyjny. Informacja o nadanym numerze zostanie przesłana do Wnioskodawcy mailem do 2 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Tym numerem ROPS będzie się posługiwać podczas procesu oceny. Po zakończeniu oceny, na stronie www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" zamieszczone zostaną wyniki oceny. Nie będą one zawierały danych osobowych - wnioskowi o danym numerze zostanie przyporządkowany wynik oceny. Osoby, które zakwalifikują się do projektu otrzymają dodatkowo mailem wezwanie do złożenia dokumentów do podpisania Umowy o powierzenie Grantu lub Promesy przyznania Grantu. Jeżeli wniosek będzie wymagał poprawy/uzupełnienia - Wnioskodawca otrzyma mailem wezwanie do poprawy/uzupełnienia. Termin na poprawę/ uzupełnienie to 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Dlatego też po złożeniu wniosku należy na bieżąco śledzić pocztę elektroniczną, której adres podany został w formularzu wniosku. Więcej >

Czy jeżeli moje dziecko skończy 3 lata w listopadzie 2018 r. to może skorzystać z opieki niani w ramach projektu? Czy wówczas przysługuje wsparcie przez 12 miesięcy?

W ramach obecnie trwającego naboru do projektu opieką niani mogą być objęte dzieci, które urodziły się nie wcześniej niż 1.09.2015 r. i na dzień złożenia wniosku przez rodzica ukończyły przynajmniej 20 tydzień życia. Dziecko kończące 3 rok życia w listopadzie 2018 r. może być objęte wsparciem w ramach projektu do 31 sierpnia 2019 r. (do końca tego roku szkolnego, w którym ukończy 3 rok życia). W takim przypadku nie przysługuje wsparcie na okres 12 m-cy, tylko od momentu zakwalifikowania się do projektu - do 31 sierpnia 2019 r. Więcej >

Czy wniosek mam złożyć do gminy, w której mieszkam?

NIE. Wnioski składane są do ROPS w Krakowie: mailem na adres: niania@rops.krakow.pl (podpisany skan dokumentów) lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu) lub osobiście do ROPS w Krakowie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Więcej >

Czy jako mieszkaniec gminy X mogę wziąć udział w projekcie?

W edycji 2.0 Małopolskiej Niani mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich gmin woj. małopolskiego. Niemniej jednak, szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie i preferujemy podczas oceny mieszkańców tych gmin, w których dostęp do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest ograniczony. Mieszkańcy takich gmin otrzymają dodatkowe punkty podczas oceny. Punktacja za zamieszkanie jest zawarta w Załączniku 2 do Regulaminu. Więcej >

Czy kolejność zgłoszeń decyduje o otrzymaniu wsparcia?

Złożenie wniosku jako jednego z pierwszych absolutnie NIE gwarantuje otrzymania wsparcia. W ramach projektu przyznawane są bowiem punkty za spełnienie kryteriów preferencji określonych w § 4 ust. 11 Regulaminu. Na podstawie przyznanych punktów ułożona zostanie lista rankingowa. Wsparcie przyznane zostanie osobom, które otrzymają największą liczbę punktów. Data i godzina złożenia wniosku będzie brana pod uwagę jedynie w przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała dostępną w ramach projektu liczbę miejsc, a osoby znajdujące się na ostatnich miejscach listy rankingowej uzyskają tę sama liczbę punktów w ramach poszczególnych kryteriów. Więcej >

Czy Rodzic zatrudniający nianię będzie ponosił koszty?

TAK. Wsparcie w ramach projektu ma charakter dofinansowania kosztów zatrudnienia niani, a nie sfinansowania tych kosztów w całości. Rodzic zatrudniając nianię będzie pokrywał częściowo koszty jej zatrudnienia. Przykładowo, w przypadku uzyskania grantu w pełnej wysokości 2 100 zł/mc wkład własny rodzica w 2018 r. to ok. 200 zł/mc. Natomiast w przypadku grantu w wysokości 1 500 zł/mc - wkład własny rodzica wyniesie ok. 800 zł/mc. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w Regulaminie. Więcej >

Moje dziecko urodziło się w czerwcu 2018 r. Czy kwalifikuję się do udziału w projekcie?

Niestety NIE. Zgodnie z Regulaminem ze wsparcia w ramach edycji 2018 mogą skorzystać rodzice dzieci, które na dzień złożenia wniosku ukończyły przynajmniej 20 tydzień życia. Możliwe jednak jest otrzymanie Grantu w ramach kolejnej edycji naboru, która zostanie ogłoszona w 2019 r. Więcej >

Zamierzam wrócić do pracy po urlopie dopiero w lipcu przyszłego roku. Czy startować w naborze ogłoszonym w 2018 r.?

W takim przypadku zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym naborze - tj. w 2019 r. Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów zatrudnienia niani jest bowiem powrót do pracy po urlopie. ROPS nie będzie mógł podpisać Umowy o powierzenie Grantu z rodzicem dopóki nie powróci on do pracy po urlopie/znajdzie zatrudnienie. W 2019 r. będzie ogłoszony kolejny nabór, w którym do rozdysponowania są środki dla kolejnych 216 osób, a w 2020 r. - dla kolejnych 218 osób. Łącznie z projektu skorzystać ma przynajmniej 650 osób. Edycja 2018 jest dedykowana przede wszystkim osobom, które w niedługim czasie od rozstrzygnięcia naboru powrócą do pracy lub znajdą zatrudnienie. Więcej >

UWAGA! Ze środków projektu pokrywana jest część, a nie całość kosztów zatrudnienia niani

Zwracamy Państwu uwagę na to, że wsparcie w ramach projektu ma charakter dofinansowania kosztów zatrudnienia niani, a nie sfinansowania tych kosztów w całości. Rodzic zatrudniając nianię będzie pokrywał częściowo koszty jej zatrudnienia. Przykładowo, w przypadku uzyskania grantu w pełnej wysokości 2 100 zł/mc wkład własny rodzica w 2018 r. to ok. 200 zł/mc. Natomiast w przypadku grantu w wysokości 1 500 zł/mc - wkład własny rodzica wyniesie ok. 800 zł/mc. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w Regulaminie. Więcej >

Czy osoba ubezpieczona w KRUS może być nianią?

Umowa uaktywniająca zawierana z nianią stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Osoba objęta ubezpieczeniem społecznym w KRUS może podjąć pracę dodatkową na podstawie umowy uaktywniającej nie tracąc prawa do świadczeń. Przychód z tego tytułu nie może być jednak wyższy niż płaca minimalna (w 2018 r. najniższa pensja krajowa to 2 100 zł brutto). Decydując się na podjęcie dodatkowej pracy rolnik powinien poinformować o tym KRUS. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela ZUS i KRUS. Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl