Załaduj kalendarz

Małopolska Niania 2.0

FAQ - najczęściej zadawane pytania - nabór 2019

Czy jeżeli moje dziecko skończy 3 lata w listopadzie 2019 r. to może skorzystać z opieki niani w ramach Projektu?

W ramach naboru do Projektu ogłoszonego w 2019 r. opieką niani mogą być objęte dzieci, które urodziły się nie wcześniej niż 1.09.2016 r. i na dzień złożenia wniosku przez rodzica ukończyły przynajmniej 20 tydzień życia. Dziecko kończące 3 rok życia w listopadzie 2019 r. może być objęte wsparciem w ramach Projektu maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r. (do końca tego roku szkolnego, w którym ukończy 3 rok życia). Więcej >

Czy jeśli zamierzam wrócić do pracy po urlopie rodzicielskim w lutym 2020 r., to mogę wziąć udział w naborze ogłoszonym w 2019 r.?

Celem Projektu jest aktywizacja rodziców na rynku pracy, co oznacza ich jak najszybszy powrót na rynek pracy. Dlatego też, jeżeli powrót do pracy rodzica lub rozpoczęcie sprawowania opieki przez nianię ma nastąpić później niż w terminie 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania rodzica do udziału w Projekcie, ROPS może odstąpić od podpisania Umowy o powierzenie Grantu. Więcej >

Kto może być nianią?

Nianią może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: - nie jest rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0” - nie pobiera świadczenia emerytalnego - jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych - nie jest rodzicem dziecka, nad którym ma sprawować opiekę - posiada ważne badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) - tj. orzeczenie o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Więcej >

Czy jeśli korzystam z dofinansowania w ramach naboru pierwszego (ogłoszonego w 2018 r.), to mogę ubiegać się o wsparcie w ramach naboru drugiego (z 2019 r.)?

NIE. Osoba, która korzysta lub korzystała z dofinansowania w ramach pierwszego naboru do Projektu ogłoszonego w 2018 r. (tj. rodzic/opiekun dziecka, który korzysta/ł z dofinansowania w ramach Projektu oraz drugi rodzic dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach pierwszego naboru) nie może uzyskać dofinansowania w ramach drugiego naboru. Z dofinansowania nie może również korzystać osoba będąca nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach pierwszego naboru do Projektu. Więcej >

Kiedy mam zatrudnić nianię?

To Państwo decydują od kiedy zatrudnić nianię. Co do zasady jednak, umowa z nianią nie może być zawarta wcześniej niż w dniu złożenia wniosku do ROPS w Krakowie. Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że koszty zatrudnienia niani nie będą refundowane z Projektu za okres wcześniejszy niż moment zakwalifikowania się do Projektu. Więcej >
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl