Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Moduł 2 Bezpieczny Dom - POWER

18.12.2020 r.

_resized_650x82_ue


Aktualizacja Procedur realizacji projektu grantowego 


Poniżej zostały zamieszczone aktualne Procedury realizacji projektu grantowego "Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19".

>>> Procedury realizacji projektu grantowego


6.10.2020 r.

_resized_650x82_ue


Aktualizacja Listy Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry DPSPoniżej została zamieszczona zaktualizowana Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)
>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (doc.)


Wsparciem w ramach projektu zostały objęte 93 wnioski.27.08.2020 r.


ue


Wyniki naboru wniosków o grant - aktualizacja 


Poniżej została zamieszczona zaktualizowana Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)
>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (doc.)


Wsparciem w ramach projektu zostały objęte 93 wnioski.


20.08.2020 r.

_resized_650x82_ue


Wyniki naboru wniosków o grant 


Poniżej została zamieszczona Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z maksymalną kwotą dofinansowania dla każdego wniosku.

>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (pdf)
>>> Lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania Grantu (doc.)

Do projektu wpłynęły 94 wnioski.92 wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalno-merytorycznym. 2 wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych.    04.08.2020 r.

_resized_650x82_ue


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O GRANT
W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Wnioski o grant w ww. naborze mogą złożyć podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, które nie złożyły wniosku o grant w naborze trwającym od 8 do 24 lipca 2020 r.


Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl w terminie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).


Tryb aplikowania o grant został określony w Procedurach realizacji projektu grantowego "Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19".


Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” pdf

2. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej08.07.2020 r.

_resized_760x97_ue


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW O GRANT
W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNY DOM - WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020


I. Cel projektu
Celem głównym projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.


II. Formuła projektu
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.


III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.


IV. Zakres przedmiotowy grantu
Granty mogą być przeznaczone na:

1) dodatki do wynagrodzeń, premie, nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres do 3 miesięcy,
2) zatrudnienie dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy,
3) dofinansowanie ubezpieczenia wolontariuszy przez okres do 3 miesięcy,
4) dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu DPS.


V. Finanse
Wartość projektu: 26 336 610 zł, w tym 22 196 494,90 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 4 140 115,10 zł (Budżet Państwa)

Kwota grantu dla każdego DPS zostanie ustalona zgodnie z następującymi założeniami: 

tabela

Szczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).


VI. Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o grant: od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie).


VII. Sposób aplikowania:
Wypełniony Wniosek o grant powinien zostać przesłany w formie elektronicznej na adres: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o grant powinny być wysłane w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych orazw wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Procedurami realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, które zawierają szczegółowe informację dot. zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o powierzenie Grantu.


VIII. Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. ( 12) 422 06 36 w. 21.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom – Moduł 2 PO WER”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.


Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” pdf
2. Formularz Wniosku o grant w wersji edytowalnej
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe 
5. Szczegółowe zestawienie rzeczowo-finansowe


Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją z webinarium w dn. 14.07.2020 r.


01.06.2020 r.

_resized_760x97_ue


Projekt „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.


Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące domy pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy, pracownicy i wolontariusze.


Projekt przyczyni się do wsparcia domu pomocy społecznej w organizacji odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


Okres realizacji projektu: 1.06.2020 r. – 31.12.2020 r.


Wartość projektu: 26 336 610 zł, w tym 22 196 494,90 zł, tj. 84,28% z Europejskiego Funduszu Społecznego


Ma__opolska_stop_koronawirusowi_jasny_zielony

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl