Załaduj kalendarz

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Moduł 3 Kooperacje przeciw COVID - PO WER - II NABÓR

_resized_760x97_ue

 WYNIKI II NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ

W RAMACH ZADANIA

„KOOPERACJE PRZECIW COVID”

W dniu 26 października Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej 33 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego w ramach II naboru do zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Lista jednostek, którym udziela się pomocy finansowej.

W ramach II naboru wpłynęły 33 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 605 654,44 zł.


Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza:

II NABÓR

WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ

W RAMACH ZADANIA PN. „KOOPERACJE PRZECIW COVID”

W PROJEKCIE „KOOPERACJE 3D – MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSÓB I RODZIN”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,

I. CEL ZADANIA

Poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie i podmiotów współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

•    Komponent I: 50 jednostek samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego, które nie wzięły udziału w I naborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanym w dniach 23.07. – 5.08.2020 r

•    Komponent II: JST, które w wyniku I naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w dniach 23.07 – 5.08.2020 r. otrzymały dofinansowanie w mniejszej wysokości niż kwota ustalona jako iloczyn kwoty bazowej na etat i liczby etatów według stanu na dzień 23.07.2020 r., odpowiednio w OPS/PCPR.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Pomoc finansowa wypłacana jest jednorazowo w formie zaliczki na pokrycie rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych, realizowanych od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020 r. w ramach 2 komponentów wsparcia:

1) komponent I - wysokość pomocy finansowej ustalana jest w oparciu o liczbę etatów w OPS/PCPR jako iloczyn kwoty bazowej na etat i liczby etatów odpowiednio w OPS/PCPR, z możliwością zwiększenia kwoty pomocy finansowej o 25% w przypadku realizacji zadań we współpracy z co najmniej 1 Podmiotem współpracującym, zgodnie z poniższą tabelą:

Założenia

kwota bazowa: 600 zł/etat
w OPS/PCPR

Premia 25% maksymalnej wysokości pomocy finansowej za realizację zadań w ramach przeciwdziałania COVID-19 we współpracy z co najmniej 1 Podmiotem współpracującym

2) komponent II -wysokość pomocy finansowej ustalana jest w oparciu o liczbę etatów:

Założenia

Kwota bazowa: 600 zł/etat w OPS/PCPR pomniejszona o kwotę dofinansowania nie uwzględniającą premii za współpracę z min.
1 Podmiotem współpracującym, uzyskanego w wyniku I naboru wniosków realizowanego w dniach 23.07 – 5.08.2020 r., ale nie więcej niż 100 tys. zł.*

Pomoc finansowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach (i, ewentualnie, Podmiotach współpracujących w ramach komponentu I) w następujące środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walkiz epidemią:

a)    środki ochrony osobistej: maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki ochronne, czepki ochronne, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne, kombinezony ochronne;

b)    środki i sprzęt służący do dezynfekcji: płyny dezynfekujące ręce/ciało, powierzchnie i sprzęt, dozowniki, podajniki do środków dezynfekujących i higienicznych;

c)    sprzęt i wyposażenie, za wyjątkiem środków trwałych, o których mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności”: termometry bezdotykowe, przegrody ochronne plexi, lampy wirusobójcze, maty dezynfekcyjne, ozonatory, oczyszczacze powietrza;

d)    usługi dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu.

Środki przyznanej pomocy finansowej nie mogą zostać przeznaczone na inny cel niż określony powyżej, w szczególności na finansowanie zwykłego funkcjonowania JST lub prowadzonych przez JST: OPS-ów, PCPR-ów lub Placówek, ani przyczyniać się do ich rozwoju.

IV. FINANSE

Alokacja: 605 654,44 zł
W sytuacji, gdy łączna wnioskowana kwota dofinansowania wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie odpowiednio niższa/wyższa od dostępnej alokacji, dopuszcza się możliwość odpowiednio zwiększenia/zmniejszenia wnioskowanej kwoty pomocy finansowej poszczególnych Wniosków o udzielenie pomocy finansowej w sposób proporcjonalny do skali alokacji i liczby etatów.

V. OKRES TRWANIA NABORU

od dnia 29 września 2020 r. do dnia 5 października 2020 r. do godz. 12:00. UWAGA! Nabór przedłużony do dnia 7 października 2020 r. do godziny 12.00  

O dotrzymaniu terminu decyduje naboru data wpływu wniosku – pocztą elektroniczną do ROPS w Krakowie.

O przyznaniu pomocy finansowej nie decyduje kolejność zgłoszeń. Pomoc finansowa przyznawana jest decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego w oparciu o prawidłowo wypełniony wniosek złożony w naborze.

VI. SPOSÓB APLIKOWANIA:

Wypełniony Wniosek o udzielenie pomocy finansowej powinien zostać przesłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym) wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt) w formie elektronicznej na adres: dotacja3d@rops.krakow.pl . Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach naboru nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy.

VII. INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: dotacja3d@rops.krakow.pl oraz dzwoniąc pod nr tel. 517 249 193 oraz (+48 12) 422 06 36 w. 38.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa, Moduł 3 „Kooperacje przeciw COVID”, PO WER.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

1. Regulamin przyznawania i wypłacania pomocy finansowej gminom i powiatom z województwa małopolskiego w ramach II naboru do zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
2. Załączniki nr 1- 4 do Regulaminu
3. Załącznik nr. 5 do Regulaminu - WZÓR UMOWY O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ
4. Załącznik nr. 1 do Wniosku - KLAUZULA INFORMACYJNA

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl