Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Ogłaszamy I Turę Konkursu na Innowacje Społeczne w ramach której odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantu

22.02.2017 r.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza:

I TURĘ KONKURSU NA INNOWACJE SPOŁECZNE, 

W RAMACH KTÓREJ ODBĘDZIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II. Przedmiot dofinansowania

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, poprzez wypracowanie innowacyjnych i oddolnych rozwiązań.

Innowacje społeczne muszą być skierowane do osób mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, należących do co najmniej jednej z następujących grup docelowych będących odbiorcami wsparcia:

1) osób niepełnosprawnych:

a) intelektualnie (w tym w szczególności po zakończeniu edukacji), wymagających usług opiekuńczych (poza systemem kształcenia formalnego brakuje miejsc opieki instytucjonalnej nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, co prowadzi do sytuacji w której opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnują z pracy zawodowej i życia osobistego na rzecz opieki nad nimi),

b) wymagających usług opiekuńczo-asystenckich w miejscu zamieszkania, pozbawionych możliwości wsparcia ze strony rodziny (aby uniknąć umieszczenia w instytucjonalnych formach opieki, np. DPS, występuje potrzeba zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla osób zależnych na wypadek zniedołężnienia lub śmierci opiekunów, a także wypracowania rozwiązań środowiskowych), lub

c) potrzebujących wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym lub obywatelskim (np. osób niepełnosprawnych ruchowo, wzrokowo, czy umysłowo, które są samodzielne w codziennych czynnościach samoobsługowych, ale z uwagi na swoje ograniczenia potrzebują pomocy przy zapoznawaniu się z dokumentami, ich redagowaniu, wypełnianiu formularzy urzędowych i innych czynności biurowych),

2) osób starszych, 

wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania (np. z zastosowaniem wolontariatu lub pomocy sąsiedzkiej), i ich opiekunów (w celu umożliwienia im aktywności zawodowej i społecznej).

III. Osoby i podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Wniosek o przyznanie Grantu mogą złożyć:

1) osoby fizyczne (zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa małopolskiego),

2) osoby prawne (w szczególności fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe, spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne), z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tj. z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne),

3) jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne),

4) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

5) jednostki sektora finansów publicznych,

6) partnerstwa tworzone przez co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt. 1) -5), spełniające odpowiednio wymogi określone w ust. 2. Partnerstwo jest reprezentowane przez jednego z członków Partnerstwa umocowanego do działania w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych partnerów (w tym do działania w toku naboru, zawarcia Umowy o powierzenie Grantu oraz działania w toku realizacji Umowy o powierzenie Grantu). Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji będą weryfikowane na etapie podpisywania Umowy o powierzenie Grantu.

2. Wnioskodawcą może być podmiot wymieniony w pkt. III. 1. ogłoszenia, który spełnia następujące wymogi:

1) posiada siedzibę (lub oddział) na terenie województwa małopolskiego, 

a w przypadku osób fizycznych mieszkają w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa małopolskiego;

2) urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna),

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba fizyczna).

3. Z wnioskowania o Grant wyłączeni są pracownicy ROPS w Krakowie a także osoby, które łączy lub łączył z pracownikiem ROPS w Krakowie:

1) związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 

w linii bocznej do II stopnia),

2) związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

4. Z wnioskowania o Grant wyłączone są także podmioty:

1) których wspólnikiem lub urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego jest pracownik Inkubatora lub osoba, którą łączy z pracownikiem Inkubatora stosunek określony w ust. 3 pkt. 1 lub 2,

2) które łączy z pracownikami Działu ds. projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” Inkubatora, Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektor Inkubatora, Głównym Księgowym lub Radcą Prawnym Inkubatora inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności.

IV. Finanse

Wartość grantu może wynosić do 100 000 zł, Wnioskodawca nie wnosi wkładu własnego.

Szczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji projektu grantowego dotyczących inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW

Termin składania wniosków o powierzenie grantu.

W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 27.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie).

Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: maj 2017 r. 

Sposób składania wniosków:


Wniosek o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres  nabor.miis@rops.krakow.pl  

Wniosek o powierzenie grantu powinien być wysłany w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Piastowska 32, pokój nr 2 (parter) 

30-070 Kraków, e-mail: miis@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Strona internetowa

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki:

1. Procedury realizacji projektu grantowego dotyczące inkubacji innowacji społecznych w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

2. Wzór Wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami. 

3. Wykaz kosztów administracyjnych wykluczonych z finansowania w ramach grantu w projekcie pn. Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych.

4. Wzór Specyfikacja innowacji. 

4.a Kosztorys. 

5. Wzór umowy o powierzenie grantu.(UWAGA!! Dnia 27.03.2017 został zmieniony załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO).

">Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją naborową oraz jej pobrania.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl