Załaduj kalendarz

MAŁOPOLSKI INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Aktualności Inkubatora

Rozliczenie grantu - informacje dla Grantobiorców!

18.10.2017 r.

Czas płynie bardzo szybko - niedawno podpisywaliśmy umowy z Innowatorami Społecznym wyłonionymi w I turze Konkursu na innowacje społeczne, a już nadchodzi czas rozliczeń pierwszych transz grantów. Przypominamy, że zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego, Grantobiorcy są zobowiązaniu do terminowego rozliczania otrzymanego grantu.

Zgodnie z § 18 w/w Procedur rozliczenie środków następuje poprzez:

  1. złożenie Wniosku o rozliczenie grantu wraz z dowodami potwierdzającymi wypracowanie innowacji społecznej lub jej efektu określonymi w przyjętych specyfikacjach innowacji - dowody te będą stanowić potwierdzenie realizacji grantu (np. listy obecności, protokoły odbioru usług, produktów, zdjęcia, opracowania tematyczne, gotowe produkty itp.),
  2. złożenie oświadczenia o wydatkowaniu grantu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  3. złożenie protokół odbioru wypracowanej innowacji społecznej lub efektów innowacji społecznej (z opisem osiągniętych efektów).                                                                    
Wnioski o rozliczenie Grantu wraz z załącznikami należy złożyć za okresy wykazane w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy o powierzenie Grantu, w ciągu 5 dni po upływie okresu rozliczeniowego w przypadku wniosku rozliczającego transzę oraz w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji testowania innowacji. Poniżej przekazujemy druki wniosku o rozliczenie grantu oraz protokół odbioru wypracowanych efektów innowacji społecznej. 

Protokół odbioru wypracowanej innowacji/efektów innowacji społecznej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl